Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 18.09.2019.

19.09.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 2.5
NOx μg/m3 26.6
NO μg/m3 3.7
NO2 μg/m3 20.9
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 9.0 
m i p-ksilen μg/m3 1.1
Toluen mg/m3 0.0025
Etilbenzen μg/m3 9.8 
Benzen μg/m3 0.5 
O3 μg/m3 56.1
 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju