Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 18.01.2022.

19.01.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 18.01.2022.
SO2 μg/m3 2.1
NOx μg/m3 18.7
NO μg/m3 0.0
NO2 μg/m3 14.9
CO mg/m3 0.3
O- ksilen μg/m3 7.7
m i p-ksilen μg/m3 4.3
Toluen mg/m3 0.0066
Etilbenzen μg/m3 0.8
Benzen μg/m3 3.3
O3 μg/m3 54.0

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju