Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha od 17.11.2017. do 19.11.2017.

20.11.2017
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 17.11.2017. Utvrđena vrednost za 18.11.2017. Utvrđena vrednost za 19.11.2017.
SO2 μg/m3 2.7  2.4  3.6 
NOx μg/m3 53 53.7 24.3
NO μg/m3 18.6 20.9 5.8
NO2 μg/m3 24.6 21.8 15.5
CO mg/m3 0.5 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 1.1 1 0.9
Toluen mg/m3 0.0068 0.0056 0.0046
Etilbenzen μg/m3 1.4 1.4 1.3
Benzen μg/m3 4.5 3.2 3
O3 μg/m3 12.2 7.3 22.4 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju