Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 26.-28.11.2021.

29.11.2021
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 26.11.2021. Utvrđena vrednost za 27.11.2021. Utvrđena vrednost za 28.11.2021.
SO2 μg/m3 10,7 11,1 11,8
NOx μg/m3 - - -
NO μg/m3 - - -
NO2 μg/m3 - - -
CO mg/m3 0,3  0,3  0,3 
O- ksilen μg/m3 2,9  2,0  4,7 
m i p-ksilen μg/m3 0,8  0,8 0,6 
Toluen mg/m3 0,0080  0,0081 0,0070 
Etilbenzen μg/m3 5,3  5,1  4,1 
Benzen μg/m3 4,2  5,1  4,8 
O3 μg/m3 - - -

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju