Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 21.10.2019.

22.10.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


  Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 7.4
NOx μg/m3 76.3
NO μg/m3 13.4
NO2 μg/m3 55.9
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 6.9 
m i p-ksilen μg/m3 1.1
Toluen mg/m3 0.0032
Etilbenzen μg/m3 8.5 
Benzen μg/m3 0.6 
O3 μg/m3 51.6

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju