Цeнoвник

<>
Шифра Назив Тип Цeна
91000001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 91 1,600.00
91000002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА 91 650.00
91000004 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБ.СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 91 1,250.00
91000005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 91 1,600.00
91000006 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 91 650.00
91000007 ЗДРАВ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАП.НА ПОСЛ.ИСХРАНЕ И НЕГЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ. СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛ. И УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЛИЦА 91 1,600.00
91000008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА 91 1,600.00
91000009 ЗДРАВ.ПРЕГЛ.ЛИЦА ЗАП.НА ПОСЛ.ПРУЖ.ХИГ.НЕГЕ И УЛЕП.ЛИЦА И ТЕЛА И НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТ.ИНТЕРВ. И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМЕТИЧКИХ СРЕДСТАВА 91 1,600.00
91000010 СЕРТИФИКАТ О ИЗВРШЕНИМ ИМУНИЗАЦИЈАМА /ПО ОСОБИ/ 91 500.00
91000011 СЕРТИФИКАТ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА /ПО ОСОБИ/ 91 250.00
91000012 ПОТВРДА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЛЈСКИХ ОБЈЕКАТА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ 91 1,000.00
91000013 ОВЕРА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА-МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ТЕХНИЧАРИ 91 100.00
91000049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 800.00
91000050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,000.00
91000051 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ - НОВИ САД 91 60,000.00
91000052 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-ОПШТИНЕ ЈБО СА ПРЕКО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 40,000.00
91000053 АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ-ОПШТИНЕ ЈБО ДО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 20,000.00
91000054 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ - НОВИ САД 91 60,000.00
91000055 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ-ОПШТИНЕ ЈБО СА ПРЕКО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА 91 40,000.00
91000056 АНАЛИЗА ОБУХВАТА ИМУНИЗАЦИЈЕ-ОПШТИНЕ ЈБО ДО СЕДАМ НАСЕЛЈЕНИХ МЕСТА ОПШТИНЕ ЈБО 91 20,000.00
91000057 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 91 1,000.00
91000058 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 91 1,300.00
91000059 ОВЕРА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА ЗА ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА-ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 91 75.00
91000060 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,550.00
91000061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ,ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,000.00
91000062 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 800.00
91000063 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,000.00
91000064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЉА 91 2,000.00
91000065 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 2,000.00
91000066 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,345.00
91000067 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА 91 1,650.00
91000068 ПОТВРДА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЛЈСКИХ ОБЈЕКАТА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ 91 1,000.00
91000601 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,660.00
91000602 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 710.00
91000604 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,310.00
91000605 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,660.00
91000606 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВ. СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШ. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 710.00
91000607 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,660.00
91000608 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,660.00
91000609 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМ СРЕДСТАВА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,660.00
91000649 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД. СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА Д. ЗДРАВЛЈА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 860.00
91000650 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМ. ЗДРАВЛЈА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,060.00
91000657 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНАТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,060.00
91000658 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,360.00
91000660 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,610.00
91000661 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА -СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,060.00
91000662 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 850.00
91000663 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДРАВЛЈА- СА ОБЕЗБЕ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕ 91 2,060.00
91000664 ЗДРАВ.ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВО.И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,060.00
91000665 ЗДР, ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛО. ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕР. И ПРОИЗВОДНЈЕ КОЗМ. СРЕД.ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,060.00
91000666 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - СА ОБЕЗБЕЂ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,405.00
91000667 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,710.00
91001001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ 91 1,760.00
91001002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВИМА НА ТЕРЕНУ 91 715.00
91001004 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРЕНУ 91 1,375.00
91001005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,760.00
91001006 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕДЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ТЕРЕНУ 91 715.00
91001007 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,760.00
91001008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА НА ТЕРЕНУ 91 1,760.00
91001009 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗ.КОЗМЕТ.СРЕД.НА ТЕРЕНУ 91 1,760.00
91001049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ 91 880.00
91001050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00
91001057 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,100.00
91001058 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ 91 1,430.00
91001060 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 1,705.00
91001061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА- НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00
91001062 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 880.00
91001063 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00
91001064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВАПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЉА-НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00
91001065 ЗДР. ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗ.КОЗМЕТ.СРЕД.ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 2,200.00
91001066 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 1,470.00
91001067 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ 91 1,812.00
91001601 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,820.00
91001602 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД. СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕД.НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ.ПРЕГЛЕДУ 91 775.00
91001604 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,435.00
91001605 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,820.00
91001606 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНОГ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ.ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 775.00
91001607 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ.ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,820.00
91001608 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,820.00
91001609 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ.СРЕДСТАВ. ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНАТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,820.00
91001649 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕД.СРЕД.ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕД.ПО УГОВОРИМА СА Д.ЗДРАВ. СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОК. О ИЗВРШ. ЗДРАВ.ПРЕГЛЕДУ 91 940.00
91001650 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА Д. ЗДРАВЛЈА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМ. О ИЗВР. ЗДРАВ. ПРЕГЛЕДУ 91 2,260.00
91001657 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,160.00
91001658 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,490.00
91001660 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЈАВНОГ СНАБДЕВАНЈА СТАНОВНИШТВА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 1,765.00
91001661 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂИВАНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 2,260.00
91001662 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА,ЛЕЧЕНЈА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ НА РИЗИЧНИМ ОДЕЛЈЕНЈИМА-ОБУХВАТА ПРЕГЛЕД ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ 91 940.00
91001663 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕ. ДОКУМЕНТА О ИЗВР 91 2,260.00
91001664 ЗДРАВ. ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛО. ПРОИЗВО. И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂЕНЈЕМ ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,260.00
91001665 ЗДРАВ. ПРЕГЛЕ ЛИЦА ЗАПОС. НА ПОСЛО. ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 2,260.00
91001666 КОНТРОЛА РЕСПИРАТОРНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМ. ЗДР. - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,530.00
91001667 КОНТРОЛА ЦРЕВНОГ КЛИЦОНОШТВА КОД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - НА ТЕРЕНУ СА ОБЕЗБЕЂ. ДОКУМЕНТА О ИЗВРШЕНОМ ЗДР. ПРЕГЛЕДУ 91 1,872.00
91200001 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ-УЧЕНИЦИ 91 1,280.00
91200002 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА-УЧЕНИЦИ 91 520.00
91200005 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА-УЧЕНИЦИ 91 1,280.00
91200007 ДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА-УЧЕНИЦИ 91 1,280.00
91200008 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА-УЧЕНИЦИ 91 1,280.00
91200009 ЗДР. ПРЕГЛЕДИ ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА КОЈИМА СЕ НАРУШАВА ИНТЕГРИТЕТ КОЖЕ (ТЕТОВАЖА, ПИРСИНГ...)-УЧЕНИЦИ 91 1,280.00
91200049 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОМЕТА И ИЗДАВАНЈА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО КОЈИ НА ДРУГИ НАЧИН ДОЛАЗЕ У НЕПОСРЕДАН КОНТАКТ СА ЛЕКОВИМА И МЕД. СРЕДСТВИМА ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 640.00
91200050 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА НЕГЕ И ИСХРАНЕ БОЛЕСНИКА И ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАНЈА ХИГИЈЕНЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ ОБЛИЦИМА ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ПО УГОВОРИМА СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00
91200061 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ, ПРОМЕТА И УСЛУЖИВАНЈА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 1,600.00
91200063 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ИСХРАНЕ И НЕГЕ ДЕЦЕ У ЈАСЛЕНИМ ГРУПАМА И ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ У ПУ, УСТАНОВАМА ЗА КОЛ.СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШ. ОДРЕЂ. КАТ.ЛИЦА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА-УЧЕНИЦИ 91 1,600.00
91200064 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРОИЗВОДНЈЕ И ИЗРАДЕ ЛЕКОВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 1,600.00
91200065 ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЛИЦА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПОСЛОВИМА ПРУЖАНЈА ХИГИЈЕНСКЕ НЕГЕ И УЛЕПШАВАНЈА ЛИЦА И ТЕЛА И НА ПОСЛОВИМА НЕМЕДИЦИНСКИХ ЕСТЕТСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ПРОИЗВ. КОЗМЕТ. СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ СА ДОМОВИМА ЗДРАВЛЈА - УЧЕНИЦИ 91 1,600.00
92000001 УРИНОКУЛТУРА СА ОДРЕЂИВАНЈЕМ ЦЕЛОКУПНОГ БРОЈА ЖИВИХ БАКТЕРИЈА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 250.00
92000002 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА Campylobacter 92 250.00
92000003 КОПРОКУЛТУРА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 400.00
92000004 ПРЕГЛЕД СТОЛИИЦЕ НА Yersinia ЕНТЕРОЦОЛYТИЦА 92 350.00
92000005 ПРЕГЛЕД СТОЛИИЦЕ НА Vibrio cholerae 92 700.00
92000006 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РЕКТУМА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000007 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ЈЕЗИКА,НЕПЦА,ДЕСНИ И УСНЕ ДУПЛЈЕ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 250.00
92000008 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ГРЛА -НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 250.00
92000009 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА: -НОСА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 250.00
92000010 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА КОЖЕ,ПУПКА,ПЕРИАНАЛНЕ РЕГИЈЕ,АКНЕ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000011 БАКТЕРИИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ИСПЛЈУВКА,ТРАХЕОБРОНХИЈАЛНОГ АСПИРАТА И СЛ 92 350.00
92000012 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ПУНКТАТА,АСПИРАТА И ДР.ТЕЛЕСНИХ ТЕЧНОСТИ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 600.00
92000013 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ОКА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000014 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЛИКВОРА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 600.00
92000015 ДИЈАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛНИХ МИКОПЛАЗМИ 92 1,300.00
92000016 ДОКАЗИВАЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ АНТИГЕНА У ЛИКВОРУ-МЕНИНГОКИТ 92 2,000.00
92000017 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА УХА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000018 ДОКАЗИВАЊЕ Neisseria meningitidis /ХЕМ.ИИНФЛУЕНЗАЕ /СТР.ПНЕУМОНАЕ РТ-PCR 92 13,000.00
92000019 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РАНЕ- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000020 ИДЕНТИФИКАЦИЈА БАТЕРИЈА/ГЉИВИЦА АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМОМ МАЛДИ ТОФ 92 1,000.00
92000021 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЕЈАКУЛАТА,ЕКСПРИМАТА ПРОСТАТЕ-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000022 АНТИБИОГРАМ ОСНОВНИ 92 290.00
92000023 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА УРЕТРЕ,ГЛАНСА,ПРЕПУЦИЈУМА-НЕГАТИИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000024 АНТИБИОГРАМ ПРОШИИРЕНИ 92 390.00
92000025 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ЦЕРВИКСА- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000026 ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ НА АНТИМИКРОБНЕ ЛЕКОВЕ БАКТЕРИЈА/ГЉИВИЦА АУТОМАТИЗОВАНИМ СИСТЕМОМ 92 1,800.00
92000027 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА СТРОНГYЛОИДЕС СТЕРЦОРАЛИС 92 500.00
92000028 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА ВАГИНЕ ,ВУЛВЕ- НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 350.00
92000029 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ НА ЦРYПТОСПОРИДИУМ,ГИАРДИА,ЕНТАМОЕБА ХИСТОЛYТИЦА 92 1,400.00
92000030 ПРЕГЛЕД НА ГЉИВИЦЕ 92 150.00
92000031 ДИФ ТЕСТ НА ЦХЛАМ.ТРАЦХОМАТИС /БРИС УРЕТРЕ,ЦЕРВИКСА,КОЊУНКТИВЕ/ 92 850.00
92000032 ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД-МИКРОСКОПСКА ДИИЈАГНОСТИКА ТРИЦХОМОНАС ВАГИНАЛИС 92 150.00
92000033 ЛАТЕX-РФ 92 200.00
92000034 WАЛЛЕР-РОСЕ 92 200.00
92000035 ПРЕГЛЕД КРВИ НА МАЛАРИЈУ-РАЗМАЗ И ГУСТА КАП 92 1,000.00
92000036 ОДРЕДЈИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ ГЉИВИЦА НА АНТМИКОТИКЕ 92 1,000.00
92000037 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (ТПХА) 92 250.00
92000038 ПРЕГЛЕД СТОЛИЦЕ НА ЦРЕВНЕ ПАРАЗИТЕ 92 250.00
92000039 ПРЕГЛЕД ПЕРИАНАЛНОГ ОТИСКА НА ЈАЈА ПАРАЗИТА 92 150.00
92000040 ПРЕГЛЕД СТИОЛИЦЕ НА ЦРЕВНЕ ПРОТОЗОЕ 92 250.00
92000041 ИФТ НА ТРИЦХИНЕЛЛА СПИРАЛИС (IgA+IgM+IgG) 92 3,500.00
92000042 WЕСТЕРН-БЛОТ НА ЛАЈМ БОРЕЛИОЗУ IgM 92 2,500.00
92000043 WЕСТЕРН-БЛОТ НА ЛАЈМ БОРЕЛИОЗУ IgG 92 2,500.00
92000044 ELISA НА ЛАЈМ БОРЕЛОЗУ IgM 92 1,000.00
92000045 ELISA НА ЛАЈМ БОРЕЛОЗУ IgG 92 1,000.00
92000046 ВИДАЛОВА РЕАКЦИЈА 92 900.00
92000047 WЕИЛ-ФЕЛИX-oва РЕАКЦИЈА 92 600.00
92000048 ДОКАЗИИВАЊЕ МЕТИЦИЛИН РЕЗИСТЕНТНИХ СТАПХ.АУРЕУС-а (МРСА) 92 1,300.00
92000049 АСТО 92 300.00
92000050 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (РПР) 92 250.00
92000051 ДОКАЗИВАЊЕ Аг Helicobacter pylori У СТОЛИЦИ 92 800.00
92000052 ДОКАЗИВАЊЕ Аг Legionella pneumophila У УРИНУ 92 1,500.00
92000053 БРИС ГРЛА НА Streptococcus pyogenes-БРЗИ ТЕСТ 92 500.00
92000054 ПРЕГЛЕД ВАГИНАЛНОГ БРИСА НА БАКТЕРИЈСКУ ВАГИНОСУ ПРЕГЛЕДОМ БОЈЕНОГ ПРЕПАРАТА 92 250.00
92000055 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД БРИСА РАНЕ-АНАЕРОБНО 92 600.00
92000056 ХЕМОКУЛТУРА-НЕГАТИВАН НАЛАЗ 92 750.00
92000057 СЕРОЛОШКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА БЕТА ХЕМ. СТРЕПТОКОКА КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТЕСТОМ 92 600.00
92000058 ДОКАЗИВАЊЕ Bordetella ПЕРТУСИС РТ-PCR 92 6,500.00
92000059 ИСПИТИВАЊЕ МИНИМАЛНИХ ИНХИБИТОРНИХ КОНЦЕНТРАЦИЈА ЗА ЈЕДАН АНТИБИОТИК (МИЦ) 92 600.00
92000060 ПАРАЗИТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ УЗОРАКА (СПУТУМ,ЖУЧ,УРИН И ДР.) 92 500.00
92000061 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ НА МАЛАРИЈУ 92 1,200.00
92000062 ДИРЕКТНИ МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД УЗОРАКА 92 200.00
92000088 СЕРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД КРВИ НА ЛУЕС (ЕЛИСА) 92 1,100.00
92000089 ИХА ЕЦХИНОЦОЦЦУС 92 2,000.00
92000090 WРИГХТ-oва РЕАКЦИЈА / БАБ ТЕСТ НА БРУЦЕЛОЗУ 92 700.00
92000091 ПРЕГЛЕД НА ТОКСИН Clostridium difficile 92 2,000.00
92000092 КУЛТУРА НА Clostridium difficile 92 500.00
92000096 ELISA НА Helicobacter pylori IgG 92 1,000.00
92000097 ELISA НА Helicobacter pylori IgA 92 1,000.00
92000110 ИЗВЕШТАЈ О МИКРОБИОЛОШКОМ ПРЕГЛЕДУ -ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 92 500.00
92000114 ХЕМОКУЛТУРА СА УВОЗНИМ ПОДЛОГАМА УЗ ПРИМЕНУ АУТОМАТИЗОВАНОГ СИСТЕМА 92 1,300.00
92000124 PCR ЗА ДОКАЗИВАЊЕ Chlamydia trachomatis 92 3,500.00
92000125 ELISA НА Chlamydia trachomatis IgM 92 1,000.00
92000126 ELISA НА Chlamydia trachomatis IgG 92 1,000.00
92000128 ПЛОЧИЦА ЗА ДИФ ТЕСТ 92 150.00
92000129 ELISA НА ТОXОЦАРА ЦАНИС IgG 92 2,400.00
92000130 ELISA на Brucella СПП. IgM 92 1,500.00
92000131 ELISA на Brucella СПП. IgG 92 1,500.00
92000132 ELISA на Bordetella pertussis IgG 92 1,500.00
92000133 ELISA на Bordetella pertussis IgA 92 2,000.00
94000001 ИЗРАДА ЦЕЛОДНЕВНОГ ЈЕЛОВНИКА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 94 3,000.00
94000002 ИЗРАДА ПРЕДЛОГА САСТАВА ШКОЛСКОГ ДОПУНСКОГ ОБРОКА 94 1,000.00
94000003 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ШКОЛА 94 38,000.00
94000004 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У УСТАНОВАМА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ 94 12,000.00
94000005 ИЗРАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ МЕДИЦИНСКЕ НУТРИТИВНЕ ТЕРАПИЈЕ (МНТ) ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ И БОЛНИЧКЕ УСТАНОВЕ 94 5,000.00
94000006 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ЗДРАВСТВЕНИМ И БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА 94 38,000.00
94000007 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА НА ЗЕЛЕНИМ ПИЈАЦАМА 94 18,000.00
94000008 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА НАМИРНИЦА ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 94 350.00
94000009 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА НАМИРНИЦА ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ 94 400.00
94000010 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА ГОТОВИХ ОБРОКА ЗА БРОМАТОЛОШКУ АНАЛИЗУ 94 240.00
94000011 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА БРИСЕВА 94 200.00
94000012 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 94 350.00
94000013 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКУ АНАЛИЗУ 94 400.00
94000014 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА 94 500.00
94000015 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИПРАВНОСТИ ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 500.00
94000016 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА 94 500.00
94000017 ИЗРАДА МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ БРИСЕВА 94 500.00
94000018 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ОБРОКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 94 42,000.00
94000019 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ХРАНЛЈИВОЈ ВРЕДНОСТИ ШКОЛСКЕ УЖИНЕ 94 28,000.00
94000020 ПЛАНИРАНЈЕ ТЕРЕН.ИСТРАЖ.ЗА ПРИКУП.ПОДАТАКА О САНИТАРНО-ХИГ.СТАНЈУ ОБЈЕКТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 12,000.00
94000021 ТЕРЕНСКО ИСТРАЗИВАНЈЕ И ПРИКУПЛЈАНЈЕ ПОДАТАКА О САНИТАРНО-ХИГ.СТАНЈУ ОБЈЕКАТА ДРУШ.ИСХРАНЕ 94 17,500.00
94000022 ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА О САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКОМ СТАНЈУ ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 36,000.00
94000023 ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ЗА ПОБОЛЈШАНЈЕ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКОГ СТАНЈА ОБЈЕКАТА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 94 36,000.00
94000024 УВОЂЕНЈЕ У ПРАКСУ ПРЕДЛОГА МЕРА ЗА ПОБ.САНИТ-ХИГ.СТАНЈА У ОБЈ.ДРУШ.ИСХР.ПО 1 Х ЗА 1 УЧЕНИК 94 3,500.00
94000025 ИЗРАДА МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГЕТСКОЈ ВРЕДНОСТИ НАМ.У ПРЕДШКОЛСКОЈ/ШКОЛСКОЈ УСТ. 94 5,500.00
94000026 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГ ВРЕДНОСТИ НАМИРНИЦА У ПРЕДШ./ШКОЛСКОЈ УСТАН. 94 5,500.00
94000027 ИЗРАДА ШЕСТОМЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА О БИОЛОШКО-ЕНЕРГ.ВРЕД.НАМИРНИЦА У ПРЕДШКОЛСКОЈ/ШКОЛСКОЈ УСТ. 94 5,500.00
94000028 ИСПИТИВАЊЕ ПРИСУСТВА ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИХ ОРГАНИЗАМА У НАМИРНИЦАМА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 94 7,000.00
94000029 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРВИ 94 600.00
94000030 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КОНТРОЛНИ 94 200.00
94000031 АНТРОПОМЕТРИЈСКО МЕРЕНЈЕ И ИЗРАЧУНАВАНЈЕ ИНДЕКСА ТЕЛЕСНЕ УХРАНЈЕНОСТИ 94 100.00
94000032 МЕДИЦИНСКА НУТРИТИВНА ТЕРАПИЈА- ИЗРАДА ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА ИСХРАНЕ 94 3,000.00
94000044 С-ГЛУКОЗА 94 60.00
94000045 ОГТТ (2 X ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 300.00
94000046 СУК ПП (1 X ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 150.00
94000047 С-УРЕА 94 100.00
94000048 С-КРЕАТИНИН 94 100.00
94000049 С-МОКРАЋНА КИСЕЛИНА 94 100.00
94000050 С-БИЛИРУБИН УКУПНИ 94 60.00
94000051 С-УКУПНИ ПРОТЕИНИ БИУРЕТ 94 100.00
94000052 С-ХОЛЕСТЕРОЛ 94 70.00
94000053 СХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 94 80.00
94000054 С-ЛДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 94 300.00
94000055 С-ТРИГЛИЦЕРИДИ 94 80.00
94000056 С-МАГНЕЗИЈУМ 94 100.00
94000057 С-ГВОЗЂЕ 94 100.00
94000058 К-ГЛИКООЗИЛИРАНИ ХБ 94 400.00
94000059 П-ГЛИКОЗИЛИРАНИ ПРОТЕИНИ 94 300.00
94000060 С-АЛТ(ГПТ) 94 100.00
94000061 САСТ(ГОТ) 94 100.00
94000062 Y-ГТ 94 100.00
94000063 КОМПЛЕТНА АНАЛИЗА УРИНА 94 50.00
94000064 СЕДИМЕНТ 94 80.00
94000065 С-АПО Б 94 500.00
94000066 С-АПО А1 94 500.00
94000067 С-АПО А2 94 500.00
94000068 ЈАТ (АТЕРОГЕНИ ИНДЕX) 94 20.00
94000069 СЕДИМЕНТАЦИЈА ЕРИТРОЦИТА (СА ВАЂЕНЈЕМ КРВИ) 94 80.00
94000070 ККС 94 300.00
94000071 ЦРП - ХС 94 400.00
94000072 ФИБРИНОГЕН 94 100.00
94000073 ЛДЛ-ХОЛ-РАЧУНСКИ 94 100.00
94000075 РАЗВОЂЕНЈЕ И ИСПИС РЕЗУЛТАТА 94 10.00
94000076 ЦЕНТРИФУГ. КРВИ И ОДВАЈАЊЕ СЕРУМА 94 10.00
94000077 ВАЂЕНЈЕ КРВИ ИЗ ВЕНЕ 94 30.00
94000078 ВАЂЕНЈЕ КРВИ ИЗ ПРСТА 94 30.00
94000079 ГЛУКОЗА КВАЛИТАТИВНО - УРИН 94 20.00
94000080 ЦРП (Ц-РЕАКТИВНИ ПРОТЕИН) 94 300.00
94000081 ЛИПИДНИ СТАТУС (ХОЛ + ТГ + ХДЛ-ХОЛ + ЛДЛ-ХОЛ + ИНДЕX + ВАЂЕНЈЕ КРВИ) 94 400.00
94000082 ХЕПАТОГРАМ (АЛТ + АСТ + -ГТ + УК.БИЛИРУБИН) 94 300.00
94000083 КОМПЛЕТАН УРИН (ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД + СЕДИМЕНТ) 94 100.00
94000084 ХДЛ - ХОЛЕСТЕРОЛ - ДИРЕКТНИ 94 300.00
94000085 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОЗОНА 94 590.00
94000086 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВОДОНИК-СУЛФИДА 94 590.00
94000087 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОЛИЧИНЕ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 150.00
94000088 ОДРЕЂИВАНЈЕ РАСТВОРЛЈИВИХ МАТЕРИЈА У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 280.00
94000089 ОДРЕЂИВАНЈЕ НЕРАСТВОРЛЈИВИХ МАТЕРИЈА У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 280.00
94000090 ПХ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 190.00
94000091 ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 80.00
94000092 КАЛЦИЈУМ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 220.00
94000093 СО4 У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 180.00
94000094 ХЛОРИДИ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 155.00
94000095 НХ3 У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 190.00
94000096 ОЛОВО У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 514.00
94000097 КАДМИЈУМ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 514.00
94000098 ЦИНК У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 514.00
94000099 НИТРАТИ У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 200.00
94000100 ЖАРЕНИ ОСТАТАК У АЕРОСЕДИМЕНТУ 94 485.00
94000101 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОЛИЧИНЕ СУСПЕНДОВАНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ 94 280.00
94000102 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ОЛОВА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000103 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА КАДМИЈУМА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000104 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА МАНГАНА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000105 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ЦИНКА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000106 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА НИКЛА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000107 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ХРОМА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 770.00
94000108 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АРСЕНА У СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦАМА 94 800.00
94000109 ОДРЕЂИВАНЈЕ СО2 У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 400.00
94000110 ОДРЕЂИВАНЈЕ НО2 У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 590.00
94000111 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПБ У ВАЗДУХУ - ПОЈЕДИНАЧНИ УЗОРАК 94 770.00
94000112 ОДРЕЂИВАНЈЕ УГЛЈОВОДОНИКА, БТЕX, У ВАЗДУХУ 94 4,800.00
94000113 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА У 24-ЧАСОВНИМ УЗОРЦИМА ВАЗДУХА 94 590.00
94000114 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЛЈОВОДОНИКА У УЗОРЦИМА ВАЗДУХА 94 4,800.00
94000115 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЧАЂИ У УЗОРКУ ВАЗДУХА 94 500.00
94000116 ОРГАНОЛЕПТИЧКИ НАЛАЗ 94 230.00
94000117 МИШЛЈЕНЈЕ НА ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 320.00
94000118 УТВРДИВАЊЕ НЕТО МАСЕ ПРОИЗВОДА (МЕРЕЊЕ НА ТЕХНИЦКОЈ ВАГИ) 94 60.00
94000119 МЕРЕНЈЕ НА АНАЛИТИЧКОЈ ВАГИ 94 80.00
94000120 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВЛАГЕ 94 320.00
94000121 ВЛАГА КОД ХЛЕБА 94 500.00
94000122 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕПЕЛА 94 600.00
94000123 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕСКА 94 680.00
94000124 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАСТИ ПО WЕИБУЛЛ - СТОЛДТ-У 94 480.00
94000125 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАСТИ БУТИРОМЕТРОМ 94 220.00
94000126 ОДРЕЂИВАНЈЕ БЕЛАНЧЕВИНА 94 780.00
94000127 ОДРЕЂИВАНЈЕ ШЕЋЕРА ПОСЛЕ ИНВЕРЗИЈЕ 94 360.00
94000128 ТИТРИМЕТРИЈСКА ОДРЕЂИВАНЈА 94 320.00
94000129 ХРОМАТОГРАФИЈА НА ХАРТИЈИ 94 320.00
94000130 ТЛЦ ХРОМАТОГРАФИЈА 94 610.00
94000131 ЕКСТРАКЦИЈЕ 94 400.00
94000132 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА УВ/ВИС 94 580.00
94000133 ДЕСТИЛАЦИЈЕ 94 360.00
94000134 ХОМОГЕНИЗАЦИЈА УЗОРКА 94 88.00
94000135 РЕФРАКТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ 94 150.00
94000136 МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НАМИРНИЦА 94 250.00
94000137 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЈЕДИНИХ САДРЖАЈА ФИЗИЧКИМ ОДВАЈАНЈЕМ 94 100.00
94000138 ОДРЕЂИВАНЈЕ РЕДУКЦИОНЕ МОЋИ ЦД-КОЛОНЕ 94 980.00
94000139 ПРЕЧИШЋАВАНЈЕ УЗОРКА У СМИСЛУ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕФИНИТИВНО ОДРЕЂИВАНЈЕ 94 160.00
94000140 ЈЕДНОСТАВНЕ КВАЛИТАТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ ЗА ДОКАЗИВ АЊЕ ПОЈЕДИНИХ СУПСТАНЦИ 94 150.00
94000141 СЛОЖЕНА КВАЛИТАТИВНА ОДРЕЂИВАНЈА РЕАКЦИЈЕ ЗА ДОКАЗИВАНЈЕ ПОЈЕДИНИХ СУПСТАНЦИ 94 700.00
94000142 БОДОВАЊЕ ХЛЕБА 94 350.00
94000143 РАЧУНСКО ИЗРАЧУНАВАНЈЕ ПАРАМЕТАРА 94 66.00
94000145 ОДРЕЂ.ОСТАТКА ГРУПА ПЕСТИЦ.(ОРГАНОХЛОРНИХ, ОРГАНОФОСФОРНИХ, ТРИЈАЗИНСКИХ И АЗОТНИХ) У МЕСУ, МЕСНИМ ПРОИЗВ.МЛЕКУ, МЛЕЧНИМ ПРОИЗВ.ГОТОВОЈ ХРАНИ И МАСТИ 94 10,000.00
94000146 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОСТАТКА ГРУПА ПЕСТИЦИДА (ОРГАНОХЛОРНИХ, ОРГАНОФОСФОРНИХ,ТРИЈАЗИНСКИХ И АЗОТНИХ) У ПРОИЗВОДИМА БИЛЈНОГ ПОРЕКЛА И ДЕЧЈОЈ ХРАНИ 94 10,000.00
94000147 ОДРЕЂИВАНЈЕ НИТРИТА - СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКИ У НАМИРНИЦАМА 94 890.00
94000148 ОДРЕЂИВАНЈЕ НИТРАТА- СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКИ У НАМИРНИЦАМА 94 1,700.00
94000149 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОСФАТА (СПАЛЈИВАНЈЕ) У НАМИРНИЦАМА 94 1,200.00
94000150 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОСФАТА 94 710.00
94000151 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕТАНОЛА 94 520.00
94000152 ОДРЕЂИВАНЈЕ МАЛИХ КОЛИЧИНА ЕТАНОЛА 94 650.00
94000153 ОДРЕЂИВАНЈЕ НА-БЕНЗОАТА (БЕНЗОЕВА КИС.) ХПЛЦ - ТЕЧНА ХРОМ. 94 1,440.00
94000154 ОДРЕЂИВАНЈЕ К-СОРБАТА (СОРБИНСКА КИС.) ХПЛЦ - ТЕЧНА ХРОМ. 94 1,440.00
94000155 ОДРЕЂИВАНЈЕ КАЛИЈУМ ЈОДИДА (У КУХ.СОЛИ) 94 550.00
94000156 ОДРЕЂИВАНЈЕ СУМПОР ДИОКСИДА - СО2 94 450.00
94000157 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПХ ВРЕДНОСТИ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 220.00
94000158 ОДРЕЂИВАНЈЕ НА-ГЛУТАМИНАТА (ФОРМОЛ ТИТРАЦИЈА) 94 370.00
94000159 ОДРЕЂИВАНЈЕ КИСЕЛИНСКОГ СТЕПЕНА 94 370.00
94000160 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПЕРОКСИДНОГ БРОЈА 94 370.00
94000161 ОДРЕЂИВАНЈЕ САПОНИФИКАЦИОНОГ БРОЈА 94 420.00
94000162 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХИДРОКСИЛНОГ БРОЈА 94 420.00
94000163 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЈОДНОГ БРОЈА ПО ХАНУС-У 94 370.00
94000164 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФЛУОРА 94 660.00
94000165 ОДРЕЂИВАНЈЕ РЕЛАТИВНЕ ГУСТИНЕ 94 200.00
94000166 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПАРАМЕТРА ПО ФАРМАКОПЕЈИ 94 300.00
94000167 ОДРЕЂИВАНЈЕ СУЛФАТНОГ ПЕПЕЛА 94 800.00
94000168 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЦИЈАНИДА (У ПИЋИМА) 94 1,120.00
94000169 ОДРЕЂИВАНЈЕ МЕТАНОЛА 94 800.00
94000170 ОДРЕЂИВАНЈЕ УГЛЈЕН ДИОКСИДА - ЦО2 (У ПИЋИМА) 94 600.00
94000171 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВЕШТАЧКИХ ЗАСЛАЂИВАЧА (ТЛЦ ХРОМАТ.МЕТОДА) 94 1,440.00
94000172 БОДОВАЊЕ КАФЕ 94 1,450.00
94000173 ОДРЕЂИВАНЈЕ ИСПАРЛЈИВИХ КИСЕЛИНА 94 670.00
94000174 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВИТАМИНА Ц 94 370.00
94000175 ОДРЕЂИВАНЈЕ КАПСАНТИНА У ПАПРИЦИ 94 690.00
94000176 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХИСТАМИНА У РИБАМА 94 1,200.00
94000177 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОФЕИНА ХПЛЦ 94 1,440.00
94000178 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХИДРОКСИМЕТИЛ ФУРФУРОЛА - ХМФ 94 650.00
94000179 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЦЕЛУЛОЗЕ 94 1,500.00
94000180 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕКСТРАКТА ОСНОВНЕ СЛАДОВИНЕ /У ПИВУ/ 94 720.00
94000181 ОДРЕЂИВАНЈЕ МРАВЛЈЕ КИСЕЛИНЕ 94 700.00
94000182 ОДРЕЂИВАНЈЕ ХОРМОНА /ДИЕТИЛ СТИЛБЕСТРОЛ/ 94 1,500.00
94000183 ОДРЕЂИВАНЈЕ НЕОСАПУНЈИВИХ МАТЕРИЈА 94 650.00
94000184 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА - ПРИПРЕМА 94 440.00
94000185 ОДРЕЂИВАНЈЕ 1 МЕТАЛА (ПЛАМЕНА Т.) - ААС 94 770.00
94000186 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЖИВЕ ХГ- ААС - ХЛАДНЕ ПАРЕ 94 760.00
94000187 ОДРЕЂИВАНЈЕ АРСЕНА - АС- ААС - ХИДРИДНА ТЕХНИКА 94 800.00
94000188 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНИХ ТЕШКИХ МЕТАЛА 94 400.00
94000189 ОДРЕЂИВАНЈЕ СЛОБОДНИХ АЛКАЛИЈА 94 450.00
94000190 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОВРШИНСКИХ АКТИВНИХ МАТЕРИЈА 94 1,200.00
94000191 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА 94 1,100.00
94000192 ОДРЕЂИВАНЈЕ СИЛИКАТА 94 860.00
94000193 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНЕ МИГРАЦИЈЕ 94 560.00
94000194 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕСТАРСКОГ БРОЈА 94 840.00
94000195 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФЕНОЛА - ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 980.00
94000196 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТАЧКЕ ТОПЛЈЕНЈА 94 390.00
94000197 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОДНОСА ФИЛА И ТЕСТА 94 180.00
94000198 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ТЕСТЕНИНЕ КОЈА КУВАНЈЕМ ПРЕЛАЗИ У ТАЛОГ 94 590.00
94000199 ОДРЕЂИВАНЈЕ ВЕШТАЧКЕ БОЈЕ 94 310.00
94000200 ОДРЕЂИВАНЈЕ УЖЕГЛОСТИ ПО ТЕУФЕЛУ 94 190.00
94000201 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЛУТЕИНА 94 220.00
94000202 ОДРЕЂИВАНЈЕ ОПТИЧКОГ БЕЛИЛА - КВАЛИТАТИВНА РЕАКЦИЈА 94 190.00
94000203 ОДРЕЂИВАНЈЕ АКТИВНОГ КИСЕОНИКА 94 370.00
94000204 ПРИПРЕМА МОДЕЛ РАСТВОРА 94 190.00
94000205 ОДРЕЂИВАНЈЕ РАСТВОРЛЈИВОСТИ 94 182.00
94000206 ОДРЕЂИВАНЈЕ РЕАКЦИЈЕ НА АЛКАЛИЈЕ 94 62.00
94000207 РЕЛАТИВНИ САДРЖАЈИ ПРОТЕИНА ВЕЗИВНОГ ТКИВА У ПРОТЕИНИМА МЕСА - ХИДРОКСИ ПРОХИН 94 2,200.00
94000208 МИШЛЈЕНЈЕ, КОМЕНТАР ИЗВЕШТАЈА О ИСПИТИВАНЈУ ... ОДЕЛЈЕНЈА ЛАБ.СЛУЖБИ НА ОСНОВУ ЛИТЕРАТ.ПОД 94 750.00
94000209 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ ГОТОВИХ ОБРОКА 94 2,564.00
94000210 ОДРЕЂИВАНЈЕ ЕТАРСКИХ УЛЈА ПО КЛЕВЕНДЗЕРУ 94 720.00
94000211 ТЕОБРОМИН 94 1,250.00
94000212 ИНТЕНЗИТЕТ БОЈЕ У ЕБЦ ЈЕДИНИЦАМА 94 580.00
94000213 ЈОДНА ПРОБА НА СКРОБ 94 150.00
94000214 КИНИН ХЛОРИД 94 580.00
94000215 МАТЕРИЈЕ НЕРАСТВОРЉИВЕ У ВОДИ, КИСЕЛИНАМА 94 525.00
94000216 САДРЖАЈ УКУПНИХ КИСЕЛИНА 94 608.00
94000217 БОЈА ШЕЋЕРА 94 611.00
94000218 НАЦЛ 94 265.00
94000219 ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ НА ОСНОВУ САСТАВА, СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УЗОРКА 94 3,500.00
94000220 ЈЕДНОСТАВНА ПРИПРЕМА УЗОРКА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ КВАЛИТАТИВНОГ САСТАВА 94 200.00
94000221 СЛОЖЕНА ПРИПРЕМА УЗОРКА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ КВАЛИТАТИВНОГ САСТАВА 94 3,000.00
94000222 УТВРЂИВАНЈЕ НЕПОЗНАТОГ САСТАВА СУПСТАНЦЕ ПРИМЕНОМ ГЦ-МСД ТЕХНИКЕ 94 8,000.00
94000223 УТВРЂИВАНЈЕ НЕПОЗНАТОГ САСТАВА СУПСТАНЦЕ ПРИМЕНОМ КОМБИНОВАНИХ ТЕХНИКА 94 16,000.00
94000224 ОПШТИ ПАРАМЕТРИ ОТПАДНИХ ВОДА 94 1,638.00
94000225 ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ 94 17.00
94000226 БОЈА ВОДЕ 94 25.00
94000227 МИРИС ВОДЕ 94 13.00
94000228 МУТНОЋА ВОДЕ 94 41.00
94000229 ПХ ВРЕДНОСТ ВОДЕ 94 90.00
94000230 УТРОШАК КМН04 94 200.00
94000231 ИСПАРНИ ОСТАТАК 94 242.00
94000232 ИСПРАНИ ОСТАТАК (РАЧУНСКИ) 94 16.00
94000233 ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ 94 80.00
94000234 МИНЕРАЛНА УЉА - СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА ИР 94 4,612.00
94000235 АМОНИЈАК 94 190.00
94000236 НИТРИТИ 94 190.00
94000237 НИТРАТИ 94 200.00
94000238 ХЛОРИДИ 94 115.00
94000239 РЕЗИДУАЛНИ ХЛОР 94 119.00
94000240 МЕТАЛИ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ ХРОМ ЦР+6 94 221.00
94000241 МЕТАЛИ-ААС/ИЦП-МС (МАНГАН,ОЛОВО,КАМДИЈУМ,ЦИНК,БАКАР,ХРОМ-УКУПНИ,НИКЛ,АЛУМИНИЈУМ,БАРИЈУМ,КОБАЛТ,СТРОНЦИЈУМ, ГВОЖЂЕ, КАЛАЈ, СРЕБРО, СЕЛЕН, АНТИМОН, БОР, ЖИВА, АРСЕН - ПО МЕТАЛУ 94 514.00
94000242 МЕТАЛИ-ААС, ХЛАДНЕ ПАРЕ 94 530.00
94000243 МЕТАЛОИДИ - АРСЕН (ХИДРИДНА ТЕХНИКА) 94 790.00
94000244 СУЛФАТИ 94 176.00
94000245 ФОСФАТИ 94 320.00
94000246 ФЛУОРИДИ-ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКИ 94 262.00
94000247 "П" АЛКАЛИТЕТ 94 96.00
94000248 "М" АЛКАЛИТЕТ 94 96.00
94000249 УКУПНА ТВРДОЋА 94 120.00
94000250 СТАЛНА ТВРДОЋА 94 127.00
94000251 КАРБОНАТНА ТВРДОЋА 94 75.00
94000252 КАЛЦИЈУМ 94 124.00
94000253 МАГНЕЗИЈУМ (РАЧУНСКИ) 94 75.00
94000254 НАТРИЈУМ 94 222.00
94000255 КАЛИЈУМ 94 222.00
94000256 ХИДРОКАРБОНАТИ (РАЧУНСКИ) 94 75.00
94000257 КАРБОНАТИ (РАЧУНСКИ) 94 75.00
94000258 УГЛЈЕНДИОКСИД (РАЧУНСКИ) 94 75.00
94000259 ЦИЈАНИДИ 94 390.00
94000260 СУЛФИДИ (КВАЛИТАТИВНО) 94 25.00
94000261 СУЛФИДИ (КВАНТИТАТИВНО) 94 175.00
94000262 СИЛИЦИЈУМДИОКСИД 94 140.00
94000263 ЈОДИДИ 94 433.00
94000264 РАСТВОРНИ КИСЕОНИК 94 140.00
94000265 ЗАСИЋЕНЈЕ КИСЕОНИКОМ 94 75.00
94000266 ФЕНОЛИ - ВОДЕ 94 705.00
94000267 ДЕТЕРДЖЕНТИ 94 676.00
94000268 ВИДЉИВЕ МАТЕРИЈЕ 94 25.00
94000269 ЖАРЕНИ ОСТАТАК 94 485.00
94000270 СУСПЕНДОВАНЕ МАТЕРИЈЕ 94 433.00
94000271 ТАЛОЖИВЕ МАТЕРИЈЕ 94 51.00
94000272 ХЕМИЈСКА ПОТРОШНЈА КИСЕОНИКА (ХПК) 94 385.00
94000273 БИОЛОШКА ПОТРОШНЈА КИСЕОНИКА НАКОН 5 ДАНА (БПК) 94 396.00
94000274 МАСТИ И УЉА (ЕТАРСКИ ИЛИ УГЉЕНТЕТРАХЛОРИДНИ ЕКСТРАКТ) 94 450.00
94000275 УКУПНИ АЗОТ 94 416.00
94000276 АМОНИЈАК - ДЕСТИЛАЦИЈОМ 94 320.00
94000277 ОРГАНОХЛОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,055.00
94000278 ОРГАНОФОСФОРНИ ИНСЕКТИЦИДИ - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,055.00
94000279 ТРИХАЛОМЕТАНИ (ТХМ) 94 2,055.00
94000280 ПОЛИЦИКЛИЧНИАРОМАТИЧНИ УГЛЈОВОДОНИЦИ (ПАХ) - ОДРЕЂИВАНЈЕ У ВОДАМА 94 2,055.00
94000281 ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ (ПЦБ) 94 2,055.00
94000282 ПРИЈЕМ УЗОРАКА ВОДЕ 94 90.00
94000283 ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАНЈУ -КОМЕНТАР РЕЗУЛТАТА 94 320.00
94000284 ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ИЗЛИВЕНЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ СА ПРЕГЛЕДОМ МЕРА 94 1,650.00
94000285 БТЕX У ВОДАМА, ВАЗДУХУ 94 4,500.00
94000286 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "А " ОБИМ 94 2,334.00
94000287 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "Б" ОБИМ 94 6,822.00
94000288 ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА ВОДЕ - "В" ОБИМ 94 23,738.00
94000289 ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕСТАЛОСТИ ВОЗИЛА ПО ЈЕДНОМ МЕРЕНЈУ НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 806.00
94000290 МЕРЕЊЕ БУКЕ У КОМУНАЛНОЈ СРЕДИНИ 94 3,000.00
94000291 МЕЗОКЛИМАТСКА МЕРЕЊА 94 330.00
94000292 МИКРОКЛИМАТСКА МЕРЕЊА (ЦЕНА ПО ЈЕДНОМ МЕРЕЊУ) 94 330.00
94000293 ОЦЕЊИВАЊЕ ДЕЛОВАЊА БУКЕ И ВИБРАЦИЈА ОД ИЗВОРА НА ОКОЛИНУ 94 726.00
94000294 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА И ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА 94 3,000.00
94000295 УТВРЂИВАНЈЕ АЕРОСЕДИМЕНТА (ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ - ЗБИРНО) 94 3,952.00
94000296 ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЦО 94 1,500.00
94000297 УЗОРКОВАНЈЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 200.00
94000298 УЗОРКОВАНЈЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 300.00
94000299 УЗОРКОВАЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ /ПО УЗОРКУ/ 94 500.00
94000300 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 5,040.00
94000301 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "Б" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 10,300.00
94000302 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ 94 29,500.00
94000303 УТВР.КОНЦ.СУСП.МАТ.У 24-ЧАС.УЗОРЦ.ВАЗДУХА СА УТВР.КОНЦ.МЕТАЛА И МЕТАЛ.У УЗОР.СУСП.ЧЕСТИЦАМА 94 5,700.00
94000304 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНИХ МАТЕРИЈА (ПО УЗОРКУ) 94 1,000.00
94000305 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО МИШЛЈЕНЈЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 500.00
94000306 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО МИШЛЈЕНЈЕ О КВАЛИТЕТУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 94 500.00
94000307 УТВРЂИВАНЈЕ РАДИОАКТИВНОСТИ УЗОРКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ (УСЛУЖНО, ПМФ) 94 6,000.00
94000308 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 3,000.00
94000309 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 5,000.00
94000310 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 15,000.00
94000311 ИЗРАДА ПОЈЕДИНАЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ 94 4,500.00
94000312 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 4,500.00
94000313 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 5,000.00
94000314 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 15,000.00
94000315 ИЗРАДА МЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 4,500.00
94000316 ИЗРАДА ТРОМЕСЕЧНОГ И ШЕСТОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 5,000.00
94000317 ИЗРАДА ГОДИШНЈЕГ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА 94 15,000.00
94000318 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЕРОСЕДИМЕНТА 94 1,000.00
94000319 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЧАЂИ У ВАЗДУХУ (ПО УЗОРКУ) 94 200.00
94000320 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУМПОРДИОКСИДА (ПО УЗОРКУ) 94 200.00
94000321 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА У /ПО УЗОРКУ/ 94 200.00
94000322 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА (ПО УЗОРКУ) 94 200.00
94000323 УЗОР.ВАЗДУХА РАДИ УТВР.КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АЗОТДИОКСИДА У КРАТКОТ.УЗОРЦИМА ВАЗДУХА /ПО УЗОРКУ/ 94 200.00
94000324 УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВР.КОНЦЕНТ.ОЛОВА У КРАТКОТРАЈНИМ УЗОРЦИМА ВАЗДУХА /ПО УЗОРКУ/ 94 200.00
94000325 УЗОР.ВАЗДУХА РАДИ УТ.КОН.ПОЛИЦ.АРОМ.УГЛЈОВОД.У УЗ.СУСП.ЧЕСТ.ИЗР.КАО БЕНЗО/А/ПИРЕН/ПО УЗОРК 94 1,000.00
94000326 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ УКУПНИХ УГЛЈОВОДОНИКА (БТЕX) (ПО УЗОРКУ) 94 1,000.00
94000327 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ФОРМАЛДЕХИДА (ПО УЗОРКУ) 94 200.00
94000328 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА РАДИ УТВРЂИВАНЈА ВОДОНИК-СУЛФИДА (ПО УЗОРКУ) 94 200.00
94000329 ОДРЕЂИВАНЈЕ СОРБИНСКЕ И БЕНЗОЕВЕ КИСЕЛИНЕ,СА-ХАРИНА,К-АЦЕСУЛФАМА И АСПАРТАМА /ХПЛЦ/ 94 5,000.00
94000330 24-ЧАСОВНО УЗОРКОВАНЈЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ 94 12,864.00
94000331 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА ЛЕКАРА СПЕЦ.О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА/ПРЕД.ОПШ.УПОТ.НА ЕНГЛ.Ј. 94 1,620.00
94000332 ПРЕВОД ИЗВ.О ОБАВ.ФИЗ.ХЕМ.АНАЛ.ЗДРАВ.ИСПРАВ. НАМИРНИЦА/ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ НА ЕНГЛ.ЈЕЗ 94 1,620.00
94000333 ПРЕВОД ИЗВ.О ОБАВ.МИК.АНАЛ.ЗДРАВ.ИСПРАВНОСТИ НАМИРНИЦА/ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТ.НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗ 94 1,620.00
94000334 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О КОНТРОЛИ ОТПАДНЕ ВОДЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 4,050.00
94000335 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ДНЕВНОМ/НОЋНОМ НИВОУ КОМУНАЛНЕ БУКЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК/ 94 24,300.00
94000336 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 24,300.00
94000337 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 24,300.00
94000338 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОСНОВНОГ "А" ОБИМА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 3,240.00
94000339 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ПЕРИОДИЧНОГ "Б" ОБИМА НА ЕНГЛ.ЈЕЗ 94 4,860.00
94000340 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВ.ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОБИМА НОВОГ ЗАХВАТА "В" ОБИМА НА ЕНГ.ЈЕЗ 94 5,670.00
94000341 ПРЕВОД ИЗВЕШТАЈА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ БАЗЕНА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 4,050.00
94000342 ПРЕВОД МИШЛЈЕНЈА О КВАЛИТЕТУ ВОДЕ ЈАВНИХ КУПАЛИШТА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 94 2,430.00
94000343 ИЗДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА НА ЗАХТЕВ ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА /СУД И СЛ./ 94 12,000.00
94000344 ИЗДАВАНЈЕ СТРУЧНОГ МИШЛЈЕНА НА ЗАХТЕВ СТРАНКЕ 94 12,000.00
94000345 УСЛУГЕ ЗАВОДА СУБОТИЦА (ЗЕАРАЛЕНОН) 94 7,000.00
94000346 ПРИЈЕМ УЗОРАКА ЗА ИСПИТИВАНЈЕ КВАЛИТЕТА И ЗДРАВ.ИСПРАВ.НАМИРНИЦА, ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ И БРИСЕВА 94 120.50
94000347 ОДРЕЂИВАНЈЕ ПОЛИХЛОРОВАНИХ БИФЕНИЛА-ПЦБ 94 5,100.00
94000348 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "А" ОБИМ СА ОЦЕНОМ+ТХМ 94 7,095.00
94000349 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ГОДИШНЈИ 94 108,195.00
94000350 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - МЕСЕЧНИ 94 21,639.00
94000351 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -ПЕРИОДИЧНИ 94 64,917.00
94000352 ИЗВЕШТАЈ О СТАНЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -ВИШЕГОДИШНЈИ 94 216,390.00
94000353 24-ЧАСОВНО МЕРЕНЈЕ НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ 94 15,160.00
94000354 ОДРЕЂИВАНЈЕ ТОЦ-А У ВОДИ 94 1,850.00
94000355 УЗОРКОВАНЈЕ ВАЗДУХА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНОВАНИХ ЧЕСТИЦА ПМ10 ИЛИ ПМ2,5 ИЛИ ПМ1" 94 3,000.00
94000356 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-НУТРИТИВНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00
94000357 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-ИНХАЛАЦИОНИ И НУТРИТИВНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00
94000358 ОДРЕЂИВАНЈЕ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧНИХ ИГЕ У СЕРУМУ-ИНХАЛАЦИОНИ ПАНЕЛ ОД 20 АЛЕРГЕНА 94 4,600.00
94000359 ОЦЕНА ДЕКЛАРАЦИЈЕ 94 1,500.00
94000360 УЗИМАЊЕ УЗОРАКА НАМИРНИЦА ЗА АНАЛИЗУ 94 400.00
94000361 УЗИМАНЈЕ УЗОРАКА ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА АНАЛИЗУ 94 400.00
94000362 ОДРЕЂИВАНЈЕ ФТАЛАТА 94 3,000.00
94000363 ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЈСКО ОДРЕЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У УЗОРКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 5,546.00
94000364 ОДРЕЂИВАНЈЕ УКУПНЕ АЛФА И БЕТА АКТИВНОСТИ У УЗОРКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 7,800.00
94000365 ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ СА ВИСОКИМ САДРЖАЈЕМ ХИСТИДИНА 94 2,220.50
94000366 ТЕСТ ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ НА ХРАНУ - 46 ВРСТА ХРАНЕ 94 9,000.00
94000367 ОДРЕЂИВАНЈЕ НАТРИЈУМХЛОРИДА ПОТЕНЦИОМЕТРИЈСКИ 94 660.00
94000368 ОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНИХ ИЗЈАВА 94 3,000.00
94000369 ОДРАЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ОXРАТОКСИНА "А" 94 3,500.00
94000370 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АФЛАТОКСИНА "Б1", "Г1", "Б2", "Г2" 94 3,500.00
94000371 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА АФЛАТОКСИНА "М1" 94 3,500.00
94000372 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ БЕЗ МИНЕРАЛНИХ УЛЈА 94 24,888.00
94000373 УТВРЂИВАНЈЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ УЛЈА У ВОДИ 94 9,000.00
94000374 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ЗЕАРАЛЕНОНА 94 3,500.00
94000375 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ДЕОКСИНИВАЛЕНОЛА 94 3,500.00
94000376 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ФУМОНИЗИНА 94 3,500.00
94000377 ОДРЕЂИВАНЈЕ САДРЖАЈА ПАТУЛИНА 94 3,500.00
94000378 ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ "В" ОБИМ СА ОЦЕНОМ - НОВИ ЗАХВАТ 94 32,890.00
94000379 ИНДЕКС УГЉОВОДОНИКА Ц10-Ц40 94 4,612.00
94000380 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ТЕКСТИЛ 94 11.07
94000381 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ТЕКСТИЛ" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 8.45
94000382 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 94 8.45
94000383 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ (ИГРАЧКЕ, КОЗМЕТИКА, ДЕТЕРДЖЕНТИ, ПРОИЗВОДИ У НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ СА ХРАНОМ И ОСТАЛО) 94 13.68
94000384 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ (ИГРАЧКЕ, КОЗМЕТИКА, ДЕТЕРДЖЕНТИ, ПРОИЗВОДИ У НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ СА ХРАНОМ И ОСТАЛО)" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 8.45
94000385 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ-ЈЕДНОСТАВНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (КУГЛИЦЕ, ДЕКОРАЦИЈЕ, ГУМИЦЕ ИТД.) 94 8.45
94000386 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "ПРЕДМЕТИ ШИРОКЕ ПОТРОШНЈЕ-ЈЕДНОСТАВНЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ (КУГЛИЦЕ, ДЕКОРАЦИЈЕ, ГУМИЦЕ ИТД.)" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 6.36
94000387 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-БИОЦИДИ, ЕЛЕКТРОНИЧКИ УРЕЂАЈИ, МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ 94 8.45
94000388 ПРИЛАГОЂАВАНЈЕ И ПРОВЕРА ДЕКЛАРАЦИЈЕ-СВАКИ ИДУЋИ ПРОИЗВОД ИСТОГ САСТАВА ИЗ ГРУПЕ "БИОЦИДИ, ЕЛЕКТРОНИЧКИ УРЕЂАЈИ, МАЛИ КУЋНИ АПАРАТИ" СА МИНИМАЛНИМ ПРОМЕНАМА 94 6.36
94000389 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ-ОБИМ ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД 94 1,540.00
94000390 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ-ОБИМ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД 94 2,250.00
94000391 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ-ОБИМ В /НОВИ ЗАХВАТ ВОДЕ/ 94 2,450.00
94000392 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ-ОБИМ ОБИМ Г , ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКЕ ИНДИКАЦИЈЕ 94 3,700.00
94000393 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ БАЗЕНА-ОБИМ А ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД 94 1,950.00
94000394 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ БАЗЕНА- ОБИМ Б ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД 94 2,550.00
94000395 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ БАЗЕНА- ОБИМ В НОВИ ЗАХВАТ 94 2,650.00
94000396 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ БАЗЕНА- ОБИМ Г ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗАХВАТ 94 3,900.00
94000397 ДОКАЗИВАЊА ФЕРУГИНОЗНИХ БАКТЕРИЈА У ВОДИ 94 550.00
94000398 ОБРАДА ВОДЕ МЕМБРАН ФИЛТЕР МЕТОДОМ 94 1,000.00
94000399 ПРЕГЛЕД НАМИРНИЦА ИЛИ ВОДА НА ЗАГАЂЕНОСТ ИНСЕКТИМА И ПАРАЗИТИМА 94 1,000.00
94000400 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 375.00
94000401 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ПОВРШИНСКИХ ИЛИ ОТПАДНИХ ВОДА 94 1,400.00
94000402 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРАКА- ХРАНА 94 375.00
94000403 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ, УЛЕПШАВАНЈЕ И СЛ. 94 1,300.00
94000404 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СРЕД. ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ЛИЧНЕ ХИГ. УЛЕПШАВ. И НЕГУ, ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂ. И СЛ.-УВОЗ 94 2,200.00
94000405 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАНЈЕ ХИГИЈЕНЕ, УЛЕПШАВАНЈЕИ СЛ.-СУПЕРАНАЛИЗА 94 3,000.00
94000406 МИКРОБИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 1,000.00
94000407 ДАВАНЈЕ МИШЛЈЕНЈА О МИКРОБИОЛОШКОЈ ИСПРАВНОСТИ УЗОРКА- ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 94 375.00
94000408 МИКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХА СЕДИМЕНТАЦИОНИ МЕТОД 94 700.00
94000409 БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВАЗДУХА СЕДИМЕНТАЦИОНИ МЕТОД 94 910.00
94000410 ОДРЕЂИВАНЈЕ СТЕРИЛНОСТИ МАТЕРИЈАЛА 94 1,000.00
94000411 ПРОВЕРА ЕФЕКТА СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ БИОЛОШКОМ МЕТОДОМ 94 1,000.00
94000412 ИСПИТИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОНИХ СРЕДСТАВА СА 4 СОЈА 94 4,800.00
94000413 ОДЕРЂИВАНЈЕ БРОЈА БАКТЕРИЈА У 1МЛ МЕЗОФИЛНЕ ИЛИ ПСИХРОФИЛНЕ 94 300.00
94000414 БИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 94 900.00
94000415 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЛИСТЕРИАЕ МОНОЦYТОГЕНЕС ДЕО 2: МЕТОДА ОДРЕЂИВАНЈА БРОЈА СРПС ЕН ИСО 11290-2:2010 94 1,760.00
94000416 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЛИСТЕРИАЕ МОНОЦYТОГЕНЕС ДЕО 1: МЕТОДА ОТКРИВАНЈА. СРПС ЕН ИСО 11290-1:2010 94 3,200.00
94000417 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ СУСПЕКТНОГ БАЦИЛЛУС ЦЕРЕУС МЕТОДА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА НА 30 Ц. СРПС ЕН ИСО 7932:2009 94 1,400.00
94000418 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА -ГЛУКУРОНИДАЗА ПОЗИТИВНЕ ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ ДЕО 2: ТЕХНИКА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА НА 44Ц ПОМОЋУ 5-БРОМО-4-ХЛОРО-3-ИНДОЛИЛ -Д-ГЛУКУРОНИДА. СРПС ИСО 16649- 94 1,200.00
94000419 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 1: ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА МПН ТЕХНИКОМ СА ПРЕДОБОГАЋЕНЈЕМ. СРПС ИСО 21528-1:2009 94 1,000.00
94000420 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 2: МЕТОДА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА. СРПС ИСО 21528-2:2009 94 900.00
94000421 МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ ОТКРИВАНЈЕ ЕНТЕРОБАЦТЕР САКАЗАКИИ. СРПС ИСО/ТС 22964:2009 94 1,700.00
94000422 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИХ СТАФИЛОКОКА (СТАПХYЛОЦОЦЦУС АУРЕУС И ДРУГЕ ВРСТЕ) ДЕО 1: ТЕХНИКА УПОТРЕБОМ АГАРА ПО БЕРД ПАРКЕРУ. СРПС ЕН ИСО 6888-1:2009 94 1,700.00
94000423 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ МИКРООРГАНИЗАМА ДЕО 1: ТЕХНИКА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА НА 30 Ц ТЕХНИКОМ НАЛИВАНЈА ПЛОЧЕ СРПС ЕН ИСО 4833-1:2014 94 500.00
94000424 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА СУЛФИТОРЕДУКУЈУЋИХ БАКТЕРИЈА КОЈЕ РАСТУ У АНАЕРОБНИМ УСЛОВИМА. СРПС ИСО 15213:2011 94 1,760.00
94000425 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КВАСАЦА И ПЛЕСНИ - ДЕО 1: ТЕХНИКА БРОЈАНЈА У ПРОИЗВОДИМА СА АКТИВНОШЋУ ВОДЕ 94 1,400.00
94000426 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КВАСАЦА И ПЛЕСНИ - ДЕО 2: ТЕХНИКА БРОЈАНЈА У ПРОИЗВОДИМА СА АКТИВНОШЋУ ВОДЕ 0.95. СРПС ИСО 21527-2:2011 94 1,400.00
94000427 МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИНЈЕ ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАНЈЕ САЛМОНЕЛЛА СПП. СРПС ЕН ИСО 6579:2008 94 1,300.00
94000428 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ - ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЛИСТЕРИАЕ МОНОЦYТОГЕНЕС ДЕО 1: МЕТОДА ОТКРИВАНЈА. СРПС ЕН ИСО 11290-1:2010 94 2,900.00
94000429 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ - ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОТКРИВАНЈЕ САЛМОНЕЛЛА СПП. СРПС ЕН ИСО 6579:2008 94 1,300.00
94000430 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ - ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА КОАГУЛАЗА ПОЗИТИВНИХ СТАФИЛОКОКА (СТАПХYЛОЦОЦЦУС АУРЕУС И ДРУГЕ ВРСТЕ) ДЕО 1: ТЕХНИКА УПОТРЕБОМ АГАРА ПО БЕРДН ПАРКЕРУ. 94 1,700.00
94000431 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ - ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЕНТЕРОБАЦТЕРИАЦЕАЕ ДЕО 2: МЕТОДА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА. СРПС ИСО 21528-2:2009 94 900.00
94000432 МИКРОБИОЛОШКА КОНТРОЛА БРИСЕВА ПОВРШИНА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ - ХОРИЗОНТАЛНА МЕТОДА ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ МИКРООРГАНИЗАМА ДЕО 1: ТЕХНИКА БРОЈАНЈА КОЛОНИЈА НА 30 Ц ТЕХНИКОМ НАЛИВАНЈА ПЛОЧЕ СРПС ЕН ИСО 4833-1:2014 94 500.00
94000433 МИНЕРАЛНЕ, ИЗВОРСКЕ И СТОНЕ ВОДЕ МФ МЕТОДЕ - ИСО 94 2,500.00
94000434 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА УКУПНИХ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА. СРПС ЕН ИСО 9308-2:2015 (ЦОЛИЛЕРТ 18) 94 1,300.00
94000435 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА УКУПНИХ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ. СРПС ЕН ИСО 9308-2:2015 (ЦОЛИЛЕРТ 18) 94 1,300.00
94000436 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЦРЕВНИХ ЕНТЕРОКОКА. ТЕХНОЛОГИЈА ДЕФИНИСАНОГ СУПСТРАТА, ЕНТЕРОЛЕРТ Е, ИДЕXX 94 1,400.00
94000437 УКУПАН БРОЈ БАКТЕРИЈА ИЗ ПОВРШИНСКИХ/ОТПАДНИХ ВОДА 94 300.00
94000438 УКУПАН БРОЈ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА У ПОВРШИНСКИМ / ОТПАДНИМ ВОДАМА ТЕХНИКА МФ 94 400.00
94000439 УКУПАН БРОЈ КОЛИФОРМНИХ БАКТЕРИЈА ФЕКАЛНОГ ПОРЕКЛА, ЕСЦХЕРИЦХИА ЦОЛИ У ПОВРШИНСКИМ / ОТПАДНИМ ВОДАМА ТЕХНИКА МФ 94 400.00
94000440 ОТКРИВАНЈЕ И ОДРЕЂИВАНЈЕ БРОЈА ЦРЕВНИХ ЕНТЕРОКОКА ТЕХНИКАМФ 94 300.00
94000441 БАКТЕРИОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ БРИСЕВА 94 1,000.00
94000442 МИКОЛОШКО ИСПИТИВАНЈЕ БРИСЕВА 94 800.00
94000443 РАД ТЕХНИЧАРА - ССС 94 570.00
94000444 РАД ТЕХНИЧАРА/ИНЖЕНЈЕРА - ВШС 94 743.00
94000445 РАД ТЕХНИЧАРА/ИНЖЕНЈЕРА - ВСС 94 971.00
94000446 КИЛОМЕТРАЖА 94 44.00
94000447 ЧОКОЛАДНИ АГАР У ПЕТРИ ПЛОЧАМА 55ММ 94 37.00
94000448 УТИ АГАР У ПЕТРИ ПЛОЧАМА 90ММ 94 60.00
94000449 АГАР ЗА ИЗОЛАЦИЈУ ПАТОГЕНИХ СТАФИЛОКОКА 90ММ 94 60.00
94000450 МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ 94 2,780.50
94000451 МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ БЕЗБЕДНОСТИ И ПРОЦЕСНЕ ХИГИЈЕНЕ 94 4,520.50
94000452 МИКРОБИОЛОШКА АНАЛИЗА БРИСЕВА 94 1,820.50
94000453 ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА, А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 300,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000457) 94 2,500.00
94000454 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 350,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000458) 94 3,000.00
94000455 ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ ДО 200,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000459 94 2,000.00
94000456 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА (ОБУХВАТА ДО ТРИ КИЛОГРАМА ОТПАДА А СВАКА НАРЕДНА КОЛИЧИНА ДО КИЛОГРАМА, ПЛАЋА СЕ 250,00 ДИНАРА ПРЕМА ШИФРИ 94000460 94 2,500.00
94000457 ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, УПАКОВАНОГ У АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ94000453 94 300.00
94000458 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА, УПАКОВАНОГ У АМБАЛАЖУ ИНСТИТУТА , КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000454 94 350.00
94000459 ТРЕТМАН СВАКОГ КОЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУ НАРУЧИОЦА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000455 94 200.00
94000460 ПРЕУЗИМАНЈЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН СВАКОГ КИЛОГРАМА ИНФЕКТИВНОГ МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА КОЈИ ЈЕ УПАКОВАН У ОДГОВАРАЈУЋУ АМБАЛАЖУНАРУЧИОЦА, КОЈИ ПРЕЛАЗИ МАСУ ОД 3 КИЛОГРАМА ПРЕМА ШИФРИ 94000456 94 250.00
94000461 АНДРАДЕ ДЕКСТОЗА ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000462 АНДРАДЕ ЛАКТОЗА ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000463 АНДРАДЕ МАЛТОЗА ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000464 АНДРАДЕ МАНИТ ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000465 АНДРАДЕ САХАРОЗА ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000466 БАИРД ПАРКЕР АГАР-ЕПРУВЕТА 94 53.00
94000467 БАЗА ЗА КЦН БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000468 БАЗА ЗА КРВНИ АГАР/КРВНА ПЛОЧА/-ПЛОЧА 94 53.00
94000469 БРИЛИЈАНТ ЗЕЛЕНИ АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000470 БРИЛИЈАНТ ЗЕЛЕНИ АГАР ЖУЧНИ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000471 БРАИН ХЕАРТ ИНФЛУСУМ БУЈОН-КОМАД 94 55.00
94000472 ЦХРИСТЕНСЕНОВА УРЕА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000473 КОЛУМБИЈА КРВНИ АГАР-КОМАД 94 53.00
94000474 ЧОКОЛАДНИ АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000475 ДЕКСТРОЗНИ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000476 ЕНДО АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000477 ЕСКУЛИН БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000478 ФЕНИ АЛАНИН АГАР-ПЛОЧА 94 55.00
94000479 ХРАНЈЛИВИ АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000480 ХРАНЉИВИ АГАР/КОСИ АГАР/-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000481 ХРАНЉИВИ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000482 ХРАНЛЈИВИ ЖЕЛАТИН-ПЛОЧА 94 55.00
94000483 КЛИГРЕРОВ ДВОСТРУКИ ШЕЋЕР-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000484 МАЦ ЦОНКЕY АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000485 МАЦ ЦОНКЕY БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000486 МЕТИЛЕРВЕНО ВОГЕС ПРОСКАЛЕР 94 55.00
94000487 МУЕЛЛЕР ХИНТОН АГАР/БЕЗ КРВИ/-ПЛОЧА 94 53.00
94000488 МУЕЛЛЕР ХИНТОН АГАР/СА КРВИ/-ПЛОЧА 94 53.00
94000489 МУЕЛЛЕР ХИНТОН БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000490 ПЕПТОНСКА ВОДА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000491 ПОДЛОГА ЗА НАЈСЕРИЈЕ /ЦИСТИН.ТРИПТ.АГАР/-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000492 ПОДЛОГА ЗА УКУПАН БРОЈ БАКТЕРИЈА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000493 РУСЕЛЛОВ ДВОСТРУКИ ШЕЋЕР-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000494 САБОУРАУД ДЕКСТРОЗНИ АГРАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000495 САБОУРАУД МАЛТОЗНИ АГАР-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000496 САУРАУД МАЛТОЗНИ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000497 САБОУРАУД ТЕЧНА ПОДЛОГА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000498 СЕЛЕНИТ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000499 СИМОНСОВ ЦИТРАТНИ АГАР-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000500 СЛАНИ БУЈОН СА 10% НАЦЛ-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000501 СС АГАР-ПЛОЧА 94 53.00
94000502 СУЛФИТНИ АГАР-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000503 ТЦБС ПОДЛОГА-ПЛОЧА 94 53.00
94000504 ТИОГЛИКОЛАТНА ПОДЛОГА СА ДЕКСТРОЗОМ-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000505 ТОДД HEVИТ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000506 ТРИБУТИРИН АГАР ЕПРУВЕТА-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000507 ТРИПТОН СОЈА БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000508 ТРИПТОЗНИ БУЈОН-ЕПРУВЕТА 94 55.00
94000509 СИМ АГАР 94 55.00
94000510 ФИЗИОЛОШКИ РАСТВОР ОД 4,5МЛ 94 55.00
94000511 ЖУЧ ЕСКУЛИН АЗИД АГАР У ПЕТРИ ПЛОЧАМА 90ММ 94 53.00
95000001 ИЗДАВАНЈЕ ПОТВРДЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 95 600.00
95000002 ИЗДАВАНЈЕ УВЕРЕНЈА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ 95 1,000.00
95000003 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ - НОВИ САД 95 45,000.00
95000004 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 20,000.00
95000005 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД-НОВИ САД 95 96,000.00
95000006 ВИТАЛНО-ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА-ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 35,000.00
95000007 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОТИВНО-ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ-НОВИ САД 95 15,000.00
95000008 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОМОТИВНО-ПРЕВЕНТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ-ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 10,000.00
95000009 ЕДУКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА 95 20,000.00
95000010 ЕДУКАЦИЈА НЕЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА И ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА 95 38,000.00
95000011 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ -НОВИ САД 95 45,000.00
95000012 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ - ВРБАС 95 23,000.00
95000013 ГОДИШНЈИ ИЗВЕШТАЈ О МОРБИДИТЕТУ -ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 15,000.00
95000014 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД - НОВИ САД 95 96,000.00
95000015 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД - ВРБАС 95 48,000.00
95000016 АНАЛИЗА МОРБИДИТЕТА - ПЕТОГОДИШНЈИ ПЕРИОД -ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 32,000.00
95000017 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - НОВИ САД 95 45,000.00
95000018 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - ВРБАС 95 23,000.00
95000019 ОРГАНИЗАЦИЈА И КОРИШЋЕНЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ - АНАЛИЗА ЗА ЈЕДНУ ГОДИНУ - ОСТАЛЕ ОПШТИНЕ ЈБО 95 15,000.00
95000020 ПОЛАГАНЈЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА 95 4,000.00
96000001 УЗИМАНЈЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ВИРУСОЛОШКИ ПРЕГЛЕД 96 60.00
96000004 ELISA IgM Rubella virus 96 900.00
96000005 ELISA IgG Rubella virus 96 900.00
96000006 ELISA IgM VIRUS MORBILLA 96 1,300.00
96000007 ELISA IgG VIRUS MORBILLA 96 1,300.00
96000008 ELISA IgM CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00
96000009 ELISA IgG CYTOMEGALO VIRUS 96 900.00
96000010 ELISA IgM TOXOPLASMA GONDII 96 900.00
96000011 ELISA IgG TOXOPLASMA GONDII 96 900.00
96000012 ELISA IgM ВИРУС MumpsА 96 1,300.00
96000013 ELISA IgG ВИРУС MumpsА 96 1,300.00
96000014 ELISA IgM RSV 96 1,000.00
96000015 ELISA IgG RSV 96 1,000.00
96000016 ELISA IgA PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000017 ЕЛИЗА IgG PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000018 ELISA IgM Chlamydia pneumoniae 96 1,300.00
96000019 ELISA IgG Chlamydia pneumoniae 96 1,300.00
96000020 ELISA IgM Parvovirus B19 96 900.00
96000021 ELISA IgG Parvovirus B19 96 900.00
96000022 ELISA IgM VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00
96000023 ELISA IgG VARICELLA ZOSTER VIRUS 96 1,000.00
96000024 ELISA IgM COXSACKIE Б ВИРУС 96 900.00
96000025 ELISA IgG COXSACKIE Б ВИРУС 96 900.00
96000026 ELISA IgM EBV ВИРУС 96 900.00
96000027 ELISA IgG EBV ВИРУС 96 900.00
96000028 ELISA IgM Adeno ВИРУС 96 900.00
96000029 ELISA IgG Adeno ВИРУС 96 900.00
96000030 ELISA IgM Herpes simplex ВИРУС ТИП 1 96 900.00
96000031 ELISA IgG ХЕРПЕС СИМПЛАX ВИРУС ТИП 1 96 900.00
96000032 ELISA IgM Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 900.00
96000033 ELISA IgG Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 900.00
96000043 ДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА (ДИФ) Herpes simplex ВИРУС ТИП 1 96 1,300.00
96000044 ДИРЕКТНА ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА (ДИФ) Herpes simplex ВИРУС ТИП 2 96 1,300.00
96000052 ELISA IgM Adeno/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00
96000053 ELISA IgG Adeno/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00
96000054 ELISA IgM COXSACKIE Б/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00
96000055 ELISA IgG COXSACKIE Б/РЕЗУЛТАТ ЗА 24 САТА 96 2,500.00
96000057 ELISA IgM PARAINFLUENZA 96 1,000.00
96000059 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgM 96 2,500.00
96000060 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG 96 2,500.00
96000061 CLIA Rubella IgM 96 2,500.00
96000062 CLIA Rubella IgG 96 2,500.00
96000063 CLIA CMV IgM 96 2,500.00
96000064 CLIA CMV IgG 96 2,500.00
96000065 CLIA EBV IgM 96 2,500.00
96000066 CLIA EBV IgG 96 2,500.00
96000067 CLIA TOXOPLASMA GONDII IgG Авидeтeт 96 2,500.00
96000068 CLIA Rubella IgG Авидeтeт 96 2,500.00
96000069 CLIA CMV IgG Авидитeт 96 2,500.00
96000070 ELISA TOXOPLASMA GONDII IgG Авидитeт 96 1,800.00
96000071 ELISA Rubella IgG Авидитeт 96 1,800.00
96000072 ELISA CMV IgG Авидитeт 96 1,800.00
96000073 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Epstein-Barr VirusА 96 4,000.00
96000074 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Herpes simplex ВИРУСА ТИП 1/2 96 4,000.00
96000075 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ CYTOMEGALO VIRUSА 96 4,000.00
96000076 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis A ВИРУСА 96 3,500.00
96000077 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis B ВИРУСА 96 3,500.00
96000078 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Hepatitis C ВИРУСА 96 3,500.00
96000079 REAL-TIME PCR ЗА ГЕНОТИПИЗАЦИЈУ Hepatitis C ВИРУСА 96 4,000.00
96000080 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ HIV ВИРУСА 96 3,500.00
96000081 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ВИСОКОРИЗИЧНИХ ТИПОВА ХУМАНИХ ПАПИЛОМА ВИРУСА (ХПВ-ХР) 96 4,500.00
96000082 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ EnterovirusА 96 3,500.00
96000083 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RotavirusА/NorovirusА/ AstrovirusА 96 3,500.00
96000084 СЕРТИФИКАТ Rubella ELISA IgG 96 1,500.00
96000085 СЕРТИФИКАТ Varicella zoster ELISA IgG 96 1,500.00
96000086 СЕРТИФИКАТ Morbilli ELISA IgG 96 1,500.00
96000087 СЕРТИФИКАТ Mumps ELISA IgG 96 1,500.00
96000088 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ НИСКОРИЗИЧНИХ ТИПОВА ХУМАНИХ ПАПИЛОМА ВИРУСА (ХПВ-ЛР) 96 3,500.00
96000089 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ ТИЦК-БОРНЕ ЕНЦЕФАЛИТИСА (TBEV, Б.бургдoрфeри, А. пхагoцyтoпхилум, Е. цхаффeeнсис/Е.мурис) 96 6,000.00
96000090 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ West-Nile ВИРУСА (Вирус грoзницe Западнoг Нила) 96 4,500.00
96000091 ELISA IgM Influenca A 96 1,000.00
96000092 ELISA IgG Influenca A 96 1,000.00
96000093 ELISA IgM Influenca B 96 1,000.00
96000094 ELISA IgG Influenca B 96 1,000.00
96000095 ELISA IgM Mycoplasma pneumoniae 96 1,300.00
96000096 ELISA IgG Mycoplasma pneumoniae 96 1,300.00
96000098 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RotavirusА/ NorovirusА/AdenovirusА/AstrovirusА ИЗ ФЕЦЕСА 96 2,200.00
96000099 СЕРТИФИКАТ Anti-HCV 96 2,600.00
96000100 СЕРТИФИКАТ HIV Combo Ag/Ab 96 2,000.00
96000101 СЕРТИФИКАТ HBs Ag 96 1,300.00
96000102 HBs Ag 96 800.00
96000103 Anti-HCV 96 1,000.00
96000104 HIV Combo Ag/Ab 96 1,000.00
96000105 WESTERN BLOT (Пoтврдни тeст) НА HIV 96 16,000.00
96000106 WESTERN BLOT (Пoтврдни тeст) НА HCV 96 16,000.00
96000107 СЕРТИФИКАТ Anti-HBs 96 2,000.00
96000108 СЕРТИФИКАТ Anti-HBe И HBe Ag 96 2,000.00
96000109 СЕРТИФИКАТ Anti-HAV IgM 96 2,500.00
96000110 СЕРТИФИКАТ Anti-HAV Total 96 2,000.00
96000111 СЕРТИФИКАТ Anti-HBc Total 96 2,000.00
96000112 СЕРТИФИКАТ Anti-HBc IgM 96 2,500.00
96000113 СЕРТИФИКАТ Anti-HDV Total 96 2,000.00
96000114 СЕРТИФИКАТ Anti-HDV IgM 96 2,500.00
96000115 СЕРТИФИКАТ Anti-HEV Total 96 2,000.00
96000116 СЕРТИФИКАТ Anti-HEV IgM 96 2,500.00
96000117 Anti-HBs 96 1,000.00
96000118 Anti-HBe И HBe Ag 96 1,400.00
96000119 Anti-HAV IgM 96 1,550.00
96000120 Anti-HAV Total 96 1,050.00
96000121 Anti-HBc Total 96 1,050.00
96000122 Anti-HBc IgM 96 1,550.00
96000123 Anti-HDV Total 96 1,400.00
96000124 Anti-HDV IgM 96 1,550.00
96000125 Anti-HEV Total 96 1,400.00
96000126 Anti-HEV IgM 96 1,555.00
96000127 ПОТВРДНИ ТЕСТ НА HBs Ag 96 1,550.00
96000128 ELISA IgM West-Nile ВИРУС 96 1,300.00
96000129 ELISA IgG West-Nile ВИРУС 96 1,300.00
96000130 ELISA West-Nile ВИРУС IgG Авидитeт 96 1,300.00
96000131 ELISA IgM Zika ВИРУС 96 3,000.00
96000132 ELISA IgG Zika ВИРУС 96 3,000.00
96000133 ELISA HTLV Ag/Ab 96 1,300.00
96000134 ELISA IgM Echo ВИРУС 96 1,300.00
96000135 ELISA IgG Echo ВИРУС 96 1,300.00
96000136 ELISA IgA EnterovirusИ 96 1,300.00
96000137 ELISA IgG EnterovirusИ 96 1,300.00
96000138 БРЗИ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ ТЕСТ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ RSV/ Adeno/ Influenca A/Influenca B ВИРУСА ИЗ РЕСПИРАТОРНИХ УЗОРАКА 96 2,200.00
96000139 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ АДЕНОВИРУСА/РОТАВИРУСА ИЗ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 96 22,859.00
96000140 РЕАЛ-ТИМЕ ПЦР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ НОРОВИРУСА ИЗ УЗОРАКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 96 22,859.00
96000141 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Usutu ВИРУСА 96 4,500.00
96000142 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Zika ВИРУСА 96 4,500.00
96000143 REAL-TIME PCR ЗА ДИЈАГНОСТИКУ Legionella pn. 96 3,500.00
97000001 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,760.00
97000002 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 715.00
97000004 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,375.00
97000005 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,760.00
97000006 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 715.00
97000007 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,760.00
97000008 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,265.00
97000009 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,760.00
97000049 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 880.00
97000050 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 2,200.00
97000057 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,100.00
97000058 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,430.00
97000060 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,705.00
97000061 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 2,200.00
97000062 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 2,200.00
97000063 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 2,200.00
97000064 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,562.00
97000065 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 2,200.00
97000066 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,370.00
97000067 ИЗЛАЗАК СТРУЧНЕ ЕКИПЕ НА ТЕРЕН 97 1,782.00

Услугe/Цeнoвник

Прeтрага