Analize vode
  • Utvrđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće

 • Utvrđivanje bezbednosti vode bazena

 • Utvrđivanje zdravstvene bezbednosti voda iz medicinskih aparata

 • Kontrolu zdravstvene bezbednosti vode za piće iz aparata

 • Kontrolu zdravstvene bezbednosti prirodne mineralne vode, prirodne izvorske i stone vode

 • Utvrđivanje kvaliteta i davanje stručnog mišljena o kvalitetu otpadne vode različitog porekla

 

Centar za higijenu i humanu ekologiju osposobljen je prema zahtevima norme SRPS ISO/IEC 17025:2006 za ispitivanja:

 1. vode za piće,

 2. vode bazena,

 3. podzemne vode,

 4. površinske vode,

 5. otpadne vode,

 6. ostalih vrsta vode - tehnološke vode, procesne vode,vode za spravljanje betona i ostalo.

Centar za higijenu i humanu ekologiju pruža usluge uzorkovanja i analize vode za potrebe dobijanja upotrebne dozvole za:

 • novosagrađene i adaptirane objekte

 • ugostiteljske objekte

 • poslovne prostore

 • trgovačke objekte

 • prehrambene objekte kao i

 • analize vode iz individualnih objekata stanovništva (bunari, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje, itd. )

Usluge određivanja hemijskog i ekološkog statusa površinskih (vodotoci, jezera, akumulacije) i podzemnih voda u skladu sa nacionalnim normativima

 


Odeljenje za humanu ekologiju i Odeljenje laboratorijskih službi u skladu sa zahtevom korisnika usluge mogu da uzorkuju i analiziraju vodu na sve navedene pokazatelje, u zavisnosti od namene analize i vode.

SENZORSKA I FIZIČKO-HEMIJSKA ISPITIVANJA

 • Temperatura

 • Boja

 • Miris

 • Ukus

 • Vidljive materije

 • Žareni ostatak

 • Gubitak žarenjem

 • Suspendovane materije

 • Taložive materije

 • Mutnoća

 • pH

 • Utrošak KMnO4

 • Isparni ostatak

 • Isparni ostatak žareni

 • Amonijak

 • Elektroprovodljivost

 • Slobodni rezidualni hlor

 • Hloridi

 • Nitriti

 • Nitrati

 • Anjonski deterxenti

 • Fenoli

 • Fluoridi

 • Sulfati

 • Sulfidi

 • Rastvoreni kiseonik

 • Zasićenost kiseonikom

 • Ortofosfati (kao fosfor)

 • p alkalitet

 • m alkalitet

 • Aciditet

 • Ukupna tvrdoća

 • Stalna tvrdoća

 • Karbonatna tvrdoća

 • Bikarbonati

 • Cijanidi

 • Vodonik-sulfid

 • Ugljen-dioksid

 • Karbonati

 • HPK (dihromatni)

 • HPK (iz utroška KMnO4)

 • BPK 5

 • Ukupni fosfor

 • Ukupni azot

 • SiO2

 • Masti i ulja

 • Indeks ugljovodonika C10-C40

LAKO ISPARLJIVI UGLJOVODONICI

 • Hloroform

 • Bromdihlormetan

 • Dibromhlormetan

 • Bromoform

 • Benzen

 • Etilbenzen

 • Toluen

 • o, m, p ksilen

 • PESTICIDI

 • HCH

 • HCB

 • Lindan

 • Heptahlor

 • heptahlorepoksid

 • Aldrin

 • Dieldrin

 • Endrin

 • DDT i derivati

 • PCB


METALI I METALOIDI

 • Natrijum

 • Kalijum

 • Kalcijum

 • Magnezijum

 • Hrom ukupni

 • Hrom trovalentni

 • Hrom šestovalentni

 • Bakar

 • Cink

 • Nikl

 • Gvožđe

 • Olovo

 • Kadmijum

 • Mangan

 • Stroncijum

 • Kobalt

 • Arsen

 • Selen

 • Aluminijum

 • Barijum

 • Molibden

 • Antimon

 • Kalaj

 • Živa

POLICIKLICNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI

 • fluoranten

 • benzo (b) fluoranten

 • benzo (k) fluoranten

 • benzo (a) piren

 • dibenz (a, h) antracen

 • benz (g, h, i) perilen

 • indeno (1, 2, 3-cd) piren

 • TRIAZINI

 • atrazin

 • simazin

 • prometrin

 • GC-MS

 • Analiza u „scan“ modu

BAKTERIOLOŠKA ANALIZA

 • Ukupan broj koliformnih bakterija u 100ml MPN metodom

 • Ukupan broj koliformnih bakterija u 100ml Membran Filter metodom

 • Fekalne koliformne bakterije

 • Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1ml

 • Streptokoke fekalnog porekla u 100ml

 • Proteus vrste u 100ml

 • Sulfitoredukujuće klostridije u 100ml

 • Pseudomonas aeruginosa

MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE PRIRODNE MINERALNE, PRIRODNE IZVORSKE I STONE VODE

 • Određivanje broja mikroorganizama u 1ml po SRPS EN ISO 6222:2010

 • Otkrivanje i određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija u 250ml po SRPS EN ISO 9308-1:2010

 • Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka u 250ml po SRPS EN ISO 7899-2:2010

 • Otkrivanje i određivanje broja Pseudomonas aeruginosa u 250ml po SRPS EN ISO 16266:2010

PARAZITOLOŠKA ANALIZA

 • Crevne protozoe, crevni helminti i njihovi razvojni oblici

 

 

BIOLOŠKA ANALIZA

 • Alge, zooplankton i drugi organizmi

  

Svi potencijalni korisnici naših usluga za ispitivanje treba da dostave poštom, faksom, e-mail-om ili lično:

 • zahtev za uzorkovanje / zahtev za ponudu i analizu s nazivom i sedištem firme, matičnim brojem i žiro računom PIB

 • specifikaciju proizvođača ili "Safety data sheet" (za namirnice/predmete opšte upotrebe)


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:

021/4897-860; (Odsek laboratorijskih službi);
021/4897-823 (Odsek za humanu ekologiju)
021/4897-863 (Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju)

Zahtev možete poslati na adrese higijena@izjzv.org.rs, ili na Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi Sad (za Centar za higijenu i humanu ekologiju) Naša ustanova sklapa ugovore sa svim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za stalnu kontrolu

Usluge/Analize vode

Pretraga