Organizaciona šema
ORGANI UPRAVLJANJA


UPRAVNI ODBOR

 • Milan Klarić, dipl. pravnik, predsednik
 • Ivan Grigorov, dipl. ekonomista
 • Dr Goran Teodorović
 • Prof. dr Mioljub Ristić
 • Asist. dr Nataša Nikolić

NADZORNI ODBOR

 • Dr Stevan Keča, predsednik
 • Dr Pero Krčmar, član
 • Doc. dr Dragana Radovanović, član
 • Prim. dr Snežana Medić, član
 • Tatjana Nastoska, dipl. pravnica, član

DIREKTOR

 • v.d. direktora Prof. dr Vladimir Petrović
 • Pomoćnik direktora
  Prof. dr Svetlana Kvrgić

STRUČNI ORGANI


ETIČKI ODBOR

 • Doc. dr Radmila Velicki, zamenica predsednika
 • Prof. dr Jelena Bjelanović, član
 • Doc. dr Sonja Šušnjević, član
 • Doc. dr Deana Medić, član
 • Prim. dr Snežana Medić, član
 • Dr sc. Jelena Radovanov, član
 • Doc. dr Ivana Radić, član

STRUČNI SAVET

 • Prof. dr Milka Popović, predsednica
 • Prof. dr Sonja Čanković, zamenica predsednice
 • Dr Dragana Balać
 • Dr Tatjana Pustahija
 • Dr Slobodanka Vapa
 • Doc. dr Aleksandra Patić

ODBOR ZA KVALITET

 • Prof. dr Vladimir Petrović, predsednik
 • Prof. dr Svetlana Kvrgić, član
 • Dipl. inž. Zvezdan Damnjanović, član
 • Mr sci. Stanka Bobić, član
 • Doc. dr Snežana Ukropina, član
 • Prof. dr Vesna Mijatović Jovanović, član
 • Dr sci. med. Miodrag Arsić, član
 • Prof. dr Mioljub Ristić, član
 • Prof. dr Sanja Bijelović, član
 • Dr Biljana Milosavljević, član
 • Doc. dr Aleksandra Patić, član
 • Milan Racić, dipl. ekonomista, član
 • Zoran Topalov, dipl. inž. elektrotehike, član

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


ORGANIZACIONE JEDINICE


CENTRI Centar za mikrobiologiju SLUŽBE Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
Centar za virusologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za promociju zdravlja Služba za tehničke i druge slične poslove
Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu
JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

Centar za mikrobiologiju

Načelnik Centra - Dr Biljana Milosavljević

+381 (0) 4897-895

mikrobiologija@izjzv.org.rs

Osnovna delatnost Centra je postavljanje etiološke dijagnoze zaraznih oboljenja izolacijom i identifikacijom mikroorganizama, standardnim i automatizovanim metodama i primenom seroloških testova.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za prijem materijala i izdavanje rezultata:

 • prijem i uzimanje materijala (uzoraka) za bakteriološke, mikološke, parazitološke, i serološke preglede i izdavanje rezultata izvršenih analiza;


2. Odsek za kliničku mikrobiologiju u čijem sastavu se nalazi i Referentna laboratorija za registrovanje i praćenje rezistencije bakterijskih sojeva na antimikrobna sredstva

 • bakteriološki i mikološki pregledi tečnosti i tkiva iz primarno sterilnih područja, uzoraka iz gornjeg i donjeg respiratornog trakta, urogenitalnog trakta, briseva rana, oka, uha i dr. u cilju postavljanja etiološke dijagnoze oboljenja tj. izolacija i identifikacija uzročnika konvencionalnim tehnikama i savremenim dijagnostičkim metodama (MALDI-TOF, VITEK).

 • ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama na antimikrobne lekove difuzionom i dilucionom metodom

 • pregledi briseva guše i nosa na kliconoštvo

 • Brza/direktna detekcija uzročnika iz kliničkog materijala savremenim dijagnostičkim metodama i detekcija gena rezistencije (MALDI-TOF i Multiplex PCR)

 • detekcija genoma mikroorganizama molekularnim metodoma (Real-time PCR i Multiplex PCR)

 • tipizacija bakterija molekularnim metodama

 • održavanje kolekcije sojeva i dostavljanje referentnih sojeva drugim laboratorijama na njihov zahtev

 • ažuriranje baze podataka o rezistenciji bakterija

 • davanje saveta i pružanje konsultacija drugim kliničkim mikrobiolozima u oblastima dijagnostike, kontrole i nadzora nad intrahospitalnim infekcijama i tumačenja podataka prikupljenih nadzorom

 • podrška bolnicama u slučajevima epidemija intrahospitalnih infekcija

 • saradnja sa nacionalnim referentnim laboratorijama za međulaboratorijska ispitivanja u cilju organizacije programa međulaboratorijskog ispitivanja u oblasti testiranja antimikrobne osetljivosti


3. Odsek za koprologiju, parazitologiju i serološku dijagnostiku

 • bakteriološki i mikološki pregledi stolica u cilju izolacije i identifikacije uzročnika infekcija gastrointestinalnog trakta,

 • identifikacija uzročnika: konvencionalnim tehnikama i savremenijim dijagnostičkim metodama (MALDI-TOF,VITEK).

 • ispitivanje osetljivosti izolovanih mikroorganizama na antimikrobne lekove difuzionom i dilucionom metodom

 • pregledi stolica na crevno kliconoštvo

 • detekcija antigena Helicobacter pylori

 • detekcija GDH antigena i toksina A i B Cl. difficile

 • arazitološki pregledi stolica, perianalnih otisaka, krvi, bioptičkih materijala, sputuma, urina i dr. u cilju identifikacije uzročnika parazitarnih oboljenja

 • pregledi stolica na crevno parazitonoštvo

 • detekcija antigena Entamoeba hystolytica/dispar, Criptosporidium i Giardia

 • detekcija genoma parazita molekularnom metodom (Real-time PCR),

 • postavljanje serološke dijagnoze bakterijskih i parazitarnih infekcija primenom različitih seroloških metoda (ELISA, IIFT, IHA, CLIA, WESTERN BLOT)


4. Odsek za pripremu hranljivih podloga, sterilizaciju i upravljanje medicinskim otpadom

 • dezinfekcija, sterilizacija i uklanjanje otpadnog materijala

 • pranje, sterilizacija i priprema pribora za rad Centra

 • priprema hranljivih podloga, reagenasa i rastvora potrebnih za rad Centra


Centar za virusologiju

Načelnik Centra - Doc. dr Aleksandra Patić

+381 (0)21 4897-895

virusologija@izjzv.org.rs

Od kako je osnovan Centar za virusologiju pruža najraznovrsnije virusološke usluge korišćenjem najsavremenijih dijagnostičkih metoda.

Centar se sastoji od više povezanih i koordinisanih laboratorija, koje nude niz dijagnostičkih usluga za otkrivanje i praćenje virusnih bolesti, kako kod odraslih, tako i kod dece vojvođanske populacije.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za molekularnu dijagnostiku

 • serološka dijagnostika respiratornih infekcija (virus influence A i B, adenovirusi, virus parainfluence, respiratorni-sincicijalni virus, koronavirus, bokavirus, metapneumovirus i drugi) i infekcija izazvanih Epstein-Barr virusom, arbovirusima (virus Zapadnog Nila, dengavirusa i dr.), mikoplazmom i hlamidijom pneumonije;

 • dokazivanje infekcije arbovirusima imunofluorescentim testom;

 • dijagnostika infekcije respiratornim sincicijalnim virusom brzim imunohromatografskim testom;

 • formiranje banke seruma;

 • izolacija i identifikacija virusa influence na embrionisanim kokošijim jajima i kulturi ćelija u epidemijama i u interepidemijskom periodu;

 • određivanje imunog statusa serolškim testom u populaciji prema određenim tipovima, podtipovima i varijantama virusa influence;

 • molekularna dijagniostika influence i drugih respiratornih uzročnika u epidemijama i u interepidemijskom periodu, kao i Epstein-Barr virusa i arbovirusa (virus Zapadnog Nila, dengavirusa i dr.);

 • obaveštavanje glavnog štaba SZO za influencu o kretanju virusa u našoj sredini tokom cele godine, a u epidemijama slanje potvrđenih uzoraka molekularnim testom u referentnu laboratoriju SZO.

2. Odsek za serološku dijagnostiku

 • održavanje i umnožavanje kultura ćelija (primarnih i kontinuiranih linija);

 • održavanje laboratorijskih sojeva virusa na kulturama ćelija;

 • serološka dijagnostika teratogenih infekcija izazvanih virusima: rubela, citomegalo, herpes virusima (HSV 1, HSV 2 i varičela zoster virus), parvo B19 virusom i parazitom toksoplazmom gondi.

 • serološka dijagnostika koksakivirusa, ehovirusa i enterovirusa;

 • serološka dijagnostika dečijih infekcija izazvanih virusom morbila i virusom mumpsa;

 • održavanje banke seruma;

 • dijagnostika uzročnika virusnih gastroenterokolita: adenovirusa, rotavirusa i norovirusa brzim imunohromatografskim testovima;

 • serološka dijagnostika HIV infekcije;

 • serološka dijagnostika virusa hepatitisa A, B, C i E, uz procenu vrste infekcije izazvane ovim virusima (akutne, perzistentne i druge);

 • molekularna dijagniostika niskorizičnih i visokorizičnih tipova humanih papiloma virusa, herpes simpleks virusa tip 1 i 2, citomegalovirusa, hepatitisa virusa A, B i C, HIV virusa, adeno, rota, noro i astrovirusa;

 • ispitivanje virusa u površinskim vodama (adeno, rota, noro, enterovirusa i hepatisa A) molekularnom dijagnostikom.

 

U Centru za virusologiju rade lekari specijalisti mikrobiologije, subspecijalisti virusologije, profesori Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i lekari na specijalizaciji iz Medicinske mikrobiologije, asistenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U Centru rade i doktori bioloških nauka, viši laboratorijski tehničari, laboratorijskih tehničari i hemijski tehničari. Svi oni primenom dobro organizovanog timskog rada godišnje obrade oko 25.000 kliničkih uzoraka i oko 300 uzoraka životne sredine, pri čemu urade oko 100.000 virusoloških analiza, primenom najsavremenijih serološko-imunodijagnostičkih, i molekularnih testova.

Serološko-imunodijagnostički testovi prate odgovor antitela imunog sistema pri izlaganju virusnim antigenima, uključujući i virusnu infekciju i imunizaciju. Laboratorije za serološka testiranja u Centru vrše imunoenzimske testove (ELISA), imunoenzimske fluorescentne testove (ELFA), hemiluminiscentne imuno testove (CLIA), i potvrdne testove (Western-Blot) za detekciju patogena ili specifična IgA/ IgM antitela, koja se mogu detektovati ubrzo nakon početka bolesti i IgG antitela, koja se javljaju kasnije i ukazuju, u većini slučajeva, na staru infekciju i imunitet.

Centar za virusologiju je rutinski uključen u dijagnostiku i procenu imunološkog statusa stanovništva Vojvodine protiv:

 • najčešćih uzročnika endemičnih i epidemijskih virusnih respiratornih infekcija: Influenca A i Influenca B virusa, Parainfluenca virusa, Respiratornog sincicijalnog virusa, Epstein-Barr virusa, i Adenovirusa;

 • virusa sa teratogenim uticajem u trudnoći: Herpes simpleks virusima (HSV), Citomegalovirusom (CMV), virusom Rubeole i Parvovirusom B19;

 • seksualno i parenteralno prenosivih virusa - Hepatitis B virusa (HBV), Hepatitis C virusa (HCV), Virusa humane imunodeficijencije (HIV) i Humanog limfotropnog virusa (HTLV);

 • fekalno-oralnim putem prenosivog virusa hepatitisa A (HAV) - uzročnika akutnog virusnog hepatitisa;

 • Enterovirusa, posebno Koksaki i Ehovirusa, povezanih sa širokim spektrom bolesti, uključujući aseptične meningitise, miokarditise, dijabetes melitus tip 1, itd.;

 • virusa koji izazivaju bolesti u dečijem uzrastu: virus malih boginja (Morbilli), virus zauški (Mumps), Rubeola virus i Varičela zoster virus (VZV);

 • Arbovirusa uzročnika encefalitisa i hemoragijskih groznica: Virus Zapadnog Nila (WNV), Zika virus, Tick-Born encefalitis virus (TBEV), Denga virus, Usutu virus i Čikungunja virus;

 • važnih ne-virusnih patogena: Toksoplazma gondi, Hlamidija pneumonije i Mikoplazma pneumonije.

Brzi imunohromatografski testovi obuhvataju identifikaciju virusnih antigena u uzorcima pacijenta ili inficiranim ćelijskim kulturama, pomoću virus-specifičnih reagenasa sa obeleženim antitelima. Koriste se za detekciju Rotavirusa, Norovirusa, Astrovirusa, Adenovirusa, Respiratornog sincicijalnog virusa, Influenca A i B virusa. Ovi testovi su posebno pogodni u vanrednim / terenskim situacijama koje zahtevaju brzu dijagnostiku. Brzi imunohromatografski testovi omogućavaju laboratorijsku potvrdu i nadzor nad akutnim respiratornim epidemijama izazvanim virusnim uzročnicima i epidemijama akutnih virusnih gastroenteritisa.

Laboratorija za kulturu ćelija nudi mogućnost za izolaciju virusa iz kliničkih uzoraka korišćenjem kontinuiranih ćelijskih linija (MDCK, Vero, RD i HEP-2), koje podržavaju replikaciju raznih klinički relevantnih virusa (Influenca virusa, Herpes simpleks virusa, Enterovirusa, Adenovirusa, itd). Na osnovu vrste uzorka, karakterističnog citopatogenog efekta (vidljive ćelijske promene koje se dešavaju kao odgovor na virusnu infekciju) i na osnovu tipa kulture ćelija, može se izvršiti preliminarna identifikacija virusa. Prisustvo specifičnog virusa potvrđuju imunodijagnostička testiranja.

U laboratoriji za molekularnu dijagnostiku izvode se vrlo specifični i vrlo osetljivi „real-time“ PCR testovi za dijagnostiku virusnih bolesti, tako što se putem ovih testova vrši detekcija i karakterizacija virusnih i ne-virusnih nukleinskih kiselina. Prednosti ove metode su preciznost, ponovljivost, minimalni rizik od lažno pozitivnih rezultata, kao i kratko vreme za dobijanje rezultata. Glavni fokus ove laboratorije je dokazivanje:

 • DNK visoko i nisko rizičnih Humanih papilomavirusa (HPV) iz uzoraka dobijenih iz ano-genitalne regije (skrining za rano otkrivanje raka grlića materice);

 • RNK Influenca A virusa ((H1N1)09pdm, H3N2, H1N1, H5N1 i H7N9 podtipova) i RNK Influenca B virusa (B Victoria i B Yamagata) iz respiratornih uzoraka za dijagnostiku gripe;

 • RNK Respiratornog sincicijalnog virusa, Metapneumovirusa, Rinovirusa, Parainfluenca virusa 1-4 i DNK Adenovirusa i Boka virusa iz respiratornih uzoraka za etiološku dijagnostiku akutnih respiratornih infekcija;

 • RNK Arbovirusa (Virus Zapadnog Nila, Zika virus, Tick-Born encefalitis virus, Denga virus, Usutu virus i Čikungunja virus) iz uzoraka komaraca, krpelja, humanog seruma i uzoraka likvora za dijagnozu meningo-encefalitisa;

 • RNK Hepatitis C virusa i provirusne DNK/RNK Virusa humane imunodeficijencije (HIV) u uzorcima krvi za potvrdu pozitivnih i razjašnjavanju pozitivnog rezultata seroloških testova, kao i za skrining kandidata za transplantaciju i donatora organa;

 • DNK Citomegalovirusa i Epstein-Barr virusa u uzorcima krvi za praćenje njihovog aktiviranja kod imunokompromitovanih pacijenata, kao i kod pacijenata nakon transplantacije organa;

 • RNK Rotavirusa, Norovirusa, Astrovirusa i DNK Adenovirusa, za dijagnostiku akutnih virusnih gastroenteritisa, kao i za dijagnostiku virusa u uzorcima životne sredine;

 • RNK Enterovirusa iz likvora obolelih za dijagnozu akutnih meningitisa i encefalitisa kao i za dijagnostiku ovih virusa u uzorcima životne sredine;

 • DNK Hlamidije pneumonije, Mikoplazme pneumonije i Legionele pneumofile iz respiratornih uzoraka i uzoraka životne sredine;

Centar za virusologiju je prepoznat od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kao Nacionalni influenca centar (NIC) od 1953. godine. NIC Novi Sad je deo globalne mreže SZO pod čijom kontrolom se vrši nadzor nad gripom, sa glavnim zadatkom - kontinuirani virusološki nadzor aktivnosti virusa gripa u stanovnika Vojvodine. Nadzor nad gripom je dugi niz godina vršen izolacijom virusa gripa iz respiratornih uzoraka u embrionisanim kokošijim jajima, kao i antigenskom tipizacijom izolata pomoću referentnih antiseruma. Vršeno je i serološko praćenje imunog statusa na virus influence stanovništva Vojvodine. Tokom 2010. godine konvencionalna laboratorijska dijagnostika influence, na osnovu izolacije virusa i seroloških testova, poboljšana je uvođenjem molekularne dijagnostike. Od tada, dijagnostika gripa se izvodi „real-time“ PCR testovima za tipizaciju Influenca A i B virusa i podtipizaciju Influenca A virusa ((H1N1)09pdm, H3N2, H1N1, H5N1 i H7N9 virusa) i podtipizaciju Influenca B virusa (B Victoria i B Yamagata). Poslednjih godina NIC Novi Sad održava aktivnu saradnju sa Kolaborativnim centrom SZO za referentnost i istraživanje influence (KCRRI) u Londonu. NIC Novi Sad učestvuje u godišnjem programu SZO za eksternu proveru osiguranja kvaliteta (EQAP), koji je uveden za praćenje kvaliteta rada NIC laboratorija koje izvode PCR dijagnostiku influenca virusa, a u cilju isključivanja eventualnih nedostataka i grešaka pri izvođenju testa.


Centar za higijenu i humanu ekologiju

Načelnik Centra - Prof. dr Sanja Bijelović

+381 (0) 4897-829

higijena@izjzv.org.rs, sanja.bijelovic@izjzv.org.rs

Osnovna delatnost Centra je praćenje i proučavanje činilaca rizika u životnoj sredini i njihovog uticaja na zdravlje ljudi.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za humanu ekologiju:

 • javno zdravstveni nadzor zdravstvene bezbednosti vode za piće, kontrola zdravstvene bezbednosti mineralnih i flaširanih voda za piće, kontrola zdravstvene bezbednosti vode bazena za kupanje i vode terapijskih bazena, javno zdravstveni nadzor voda javnih kupališta i površinskih voda;

 • daje stručno mišljenje o kvalitetu otpadnih voda različitog porekla i kvalitetu voda različitih namena;

 • javno zdravstveni nadzor kvaliteta vazduha u komunalnoj sredini;

 • utvrđivanje merodavnog dnevnog i noćnog nivoa komunalne buke;

 • zdravstveni nadzor nad sanitarnim stanjem javnih komunalnih objekta i školskih objekata praćenjem svih činilaca javno-komunalnog objekta koji mogu da utiču na zdravlje ljudi;

 • procenjuje se uticaj stanja pojedinih činilaca životne sredina na zdravlje ljudi.

Na osnovu utvrđenih rezultata praćenih činilaca životne sredine, a prema pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije (i direktivama/regulativama Evropske unije) procenjuje se njihov uticaj na zdravlje ljudi i daje se predlog mera za smanjenje uticaja štetnih činilaca iz životne sredine.

Odsek je akreditovani deo Instituta po SRPS ISO/IEC 17025 i delatnost je vezana za aktivnosti predviđene standardom.

2. Odsek za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane:

 • sprovodi populaciono i individualno obrazovanje o pravilnoj ishrani;

 • sprovodi populaciono i individualno rano otkrivanje bolesti usled nepravilne ishrane;

 • sprovodi medicinsku nutritivnu prevenciju i medicinsku nutritivnu terapiju na populacionom i na individualnom nivou;

 • pruža usluge medicinske nutritivne terapije svim zainteresovanim pravnim licima;

 • pruža usluge biohemijske dijagnostike svih potrebnih biohemijskih činilaca koji uslovljavaju nastanak bolesti usled nepravilne ishrane;

 • izrađuje dnevne, nedeljne i mesečne planove ishrane (jelovnike) za sve populacione grupe u različitim oblicima javne ishrane;

 • obavlja uzorkovanje i daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti namirnica iz svih delova lanca hrane: proizvodnje, prerade, skladištenja, prometa i trgovine;

 • obavlja uzorkovanje i daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti uzoraka sa površina koje dolaze u kontakt sa hranom;

 • obavlja uzorkovanje i daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti predmeta opšte upotrebe iz proizvodnje, prometa i trgovine;

 • sprovodi sanitarno-higijenski nadzor nad objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica;

 • pruža stručnu pomoć svim subjektima pri uvođenju međunarodno priznatih i zahtevanih standarada kvaliteta u svim delovima lanca hrane: proizvodnji, preradi, skladištenju, prometu i trgovini.

Odsek za pravilnu ishranu i zadravstvenu bezbednost hrane radi u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodno priznatih organizacija u oblasti pravilne ishrane ljudi, sprovodi sanitarno-higijenski nadzor nad objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica, prema važećoj zakonskoj osnovi Republike Srbije, direktivama/regulativama Evropske unije i drugim međunarodno priznatim standardima.

Deo Odseka je akreditovani deo Instituta po SRPS ISO/IEC 17025 i delatnost je vezana za aktivnosti predviđene standardom.

3. Odsek laboratorijskih službi:

 • ispituje kvalitet vazduha, vode za piće, mineralnih voda i flaširanih voda za piće, vode bazena, voda kupališta, površinskih voda, voda različitih namena i otpadnih voda, zemljišta i sedimenta;

 • ispituje zdravstvenu bezbednost namirnica i predmeta opšte upotrebe;

 • određuje energetsku vrednost i nutritivni sastav namirnica i gotovih obroka.

Odsek je akreditovani deo Instituta po SRPS ISO/IEC 17025 i delatnost je vezana za aktivnosti predviđene standardom.

4. Odsek za sanitarnu bakteriologiju:

 • bakteriološke, parazitološke, mikološke i hidrobiološke analize i superanalize voda za piće, površinskih i otpadnih voda i voda za rekreaciju;

 • bakteriološke, mikološke i parazitološke analize i superanalize životnih namirnica, sirovina za njihovu proizvodnju i predmeta opšte upotrebe;

 • bakteriološke i mikološke analize briseva predmeta opšte upotrebe, vazduha, voda iz medicinskih aparata i terapeutskih bazena;

 • dokazivanje rezidua antibiotika i sulfonamida u namirnicama;

 • ispitivanje baktericidnog, fungicidnog i sporocidnog efekta dezinficijenasa;

 • kontrole ispravnosti rada aparata za sterilizaciju i provere sterilnosti.

Odsek je akreditovani deo Instituta po SRPS ISO/IEC 17025 i delatnost je vezana za aktivnosti predviđene standardom.


Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Načelnik Centra - Prof. dr Mioljub Ristić

+381 (0) 4897-889

epidemiologija@izjzv.org.rs

Osnovna delatnost Centra je nadzor nad zaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, epidemiološko ispitivanje, praćenje i analiza epidemiološke situacije, kontrola i prevencija bolesti, zdravstveni nadzor i zdravstveni pregledi određenih kategorija stanovništva.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za epidemiološki nadzor nad zoonozama, vektorskim i crevnim zaraznim bolestima:

 • prati i analizira kretanje zaraznih bolesti i sprovodi epidemiološki nadzor;

 • izrađuju periodične izveštaje o zaraznim bolestima;

 • analizira epidemiološku situaciju, prati i proučava zoonoze, vektorskie i crevne zarazne bolesti i sprovodi ciljana istraživanja;

 • sprovodi epidemiološko ispitivanje zoonoza, vektorskih i crevnih zaraznih bolesti;

 • sprovodi epidemiološko istraživanje i izveštavanje o epidemijama zaraznih bolesti;

 • predlaže mere za sprečavanje i suzbijanje zoonoza, vektorskih i crevnih zaraznih bolesti;

 • sprovodi stručno metodološke i doktrinarne poslovi iz oblasti kontrole i prevencije zoonoza, vektorskih i crevnih zaraznih bolesti i prati zakonske propise iz ove oblasti.

2. Odsek za epidemiološki nadzor nad HIV-om, hepatitisima i SPI:

 • organizuje epidemiološki nadzor nad krvno prenosivim i seksualno prenosivim infekcijama, monitoring i evaluaciju sistema nadzora, uključujući i biobihejvioralne studije i druge elemente druge i treće generacije nadzora;

 • prati i proučava HIV, parenteralne hepatitise, SPI i tuberkulozu;

 • analizira kretanje HIV infekcija, parenteralnih hepatitisa SPI i tuberkuloze, distribuciju u populaciji i faktore rizika;

 • analizira sprovedena testiranja na HIV, parenteralne hepatitise i SPI, indikacije za testiranje i faktore koji utiču na obuhvat testiranjem;

 • vodi Pokrajinski registar HIV infekcija i Pokrajinski registar hepatitisa B i Pokrajinski registar hepatitisa C;

 • koordinira rad zdravstvenih i drugih ustanova, nevladinih organizacija i udruženja građana na prevenciji HIV infekcija, parenteralnih hepatitisa, SPI i tuberkuloze i podršci osobama koje žive sa HIV-om;

 • sprovodi ciljana istraživanja iz oblasti HIV infekcija, parenteralnih hepatitisa;

 • sprovodi procenu rizika i indikacija za postekspozicionu zaštitu osoba izloženih potencijalno zaraznom materijalau;

 • sprovodi stručno metodološke i doktrinarne poslove iz oblasti kontrole i prevencije krvno prenosivih i seksualno prenosivih infekcija i prati zakonske propise iz ove oblasti.

U okviru Odseka postoji Savetovalište za HIV, hepatitise i seksualno prenosive infekcije, u kojem se sprovodi dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje klijenata.

3. Odsek za imunizaciju i epidemiološki nadzor nad respiratornim zaraznim bolestima:

 • analizira rezultate sprovođenja programa obaveznih imunizacija i izrađuje izveštaja o obavljenim imunizacijama;

 • prati organizaciju i sprovođenje obaveznih imunizacija na terenu i pruža stručno metodološku pomoć vakcinalnim punktovima;

 • sprovodi nadzor nad uzgrednim pojavama posle imunizacije i koordinira rad Stručnog tima za kontraindikacije;

 • sprovodi ciljana istraživanja iz ovih oblasti;

 • izrađuje planove potreba u imunobiološkim preparatima, centralizovano snabdevanje vakcinama i nadzor nad sprovođenjem hladnog lanca vakcina;

 • prati i proučava respiratorne i vakcinabilne bolesti;

 • učestvuje u sprovođenju mera iz Programa održavanja statusa zemlje bez poliomijelitisa i nacionalnih programa eliminacije i eradikacije određenih vakcinabilnih bolesti koje su u nadležnosti epidemiološke službe i sprovodi instruktažu učesnika u Programu;

 • organizuje populacioni, sentinel i virusološki nadzor nad influencom;

 • sprovodi stručno metodološke i doktrinarne poslove iz oblasti specifične prevencije zaraznih bolesti i prati zakonske propise iz ove oblasti.

U okviru Odseka postoji Ambulanta za imunizaciju lica prema određenim indikacijama.

4. Odsek za epidemiološki nadzor nad infekcijama povezanim sa zdravstvenom zaštitom:

 • prati kretanje bolničkih infekcija i izrađuje periodične izveštaje;

 • prati i proučava bolničke infekcije i predlaže mere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;

 • sprovodi epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama;

 • vrši instruktažu učesnika u epidemiološkom nadzoru;

 • sprovodi ciljana istraživanja određenih anatomskih lokalizacija bolničkih infekcija i uzročnika bolničkih infekcija;

 • učestvuje u radu komisija za bolničke infekcije;

 • sprovodi stručno metodološke i doktrinarne poslove iz oblasti kontrole i prevencije bolničkih infekcija i prati zakonske propise iz ove oblasti.

5. Odsek za obavezne zdravstvene preglede određenih kategorija zaposlenih:

 • organizuje i sprovodi zdravstveni nadzor lica koja podležu ovoj obavezi prema važećim zakonskim propisima;

 • sprovodi ciljano zdravstveno vaspitanje lica pod zdravstvenim nadzorom i kliconoša;

 • uzima materijal za laboratorijska ispitivanja u okviru zdravstvenog nadzora u ambulanti i na terenu;

 • izdaje mišljenje na propisanom obrascu (sanitarna knjižica) o sposobnosti za rad na određenim poslovima;

 • sprovodi stručno metodološke poslove i prati zakonske propise iz ove oblasti.

 

 

Savetovalište za HIV, hepatitise i seksualno prenosive infekcije


 

Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis (DPST) predstavlja jednu od najznačajnijih mera prevencije HIV infekcije i polno prenosivih infekcija (PPI).

To je proces u čijem središtu je korisnik – klijent, koji u razgovoru sa savetnikom, posebno edukovanim za sprovođenje ovakvog individualnog savetovanja, razmatra svoje sopstvene rizike za HIV i druge polno prenosive infekcije u okviru savetovanja pre testiranja, objašnjava mu se značenje rezultata testa i način sprovođenja samog testiranja.

Klijentu se tokom savetovanja pruža podrška i on/ona se priprema da se suoči sa svojim rezultatom.

Tokom savetovanja posle testiranja tumači se rezultat, razgovara o daljim ličnim strategijama za smanjenje rizika i klijent se po potrebi upućuje u druge institucije i organizacije radi dalje dijagnostike, lečenja, psihosocijalne podrške.

Gde, kada i zašto treba da obavite dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje (DPST) na HIV i druge PPI?

Prioritetni zadatak nam je da se DPST učini dostupnim što većem broju klijenata sa ciljem da se:

-informišu o HIV-u i drugim PPI, putevima širenja i merama zaštite,

-prepoznaju rizike u sopstvenom ponašanju,

-usvoje odgovarajuća znanja i oblike ponašanja

-izbegnu rizik od infekcije i prekinu lanac širenja zaraze,

-urade HIV test i saznaju HIV status,

-urade analizu krvi na virusne hepatitise i sifilis.

Razgovor sa savetnikom i testiranje možete obaviti u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, SVAKOG RADNOG DANA u periodu od 7 do 13 časova.

Savetovalište se nalazi na drugom spratu u sobi 54 i 69.

Razgovor sa savetnikom se može obaviti i telefonom (021/4897-840, 021/4897-839)

Šta je DPST ?

DPST predstavlja poverljiv razgovor između klijenta, koji želi da se testira na HIV, i savetnika-posebno edukovanog lekara, koji se obavlja uz uvažavanje i poštovanje klijenta i maksimalnu poverljivost (sve što klijent kaže nikada neće biti preneto drugoj osobi). Klijent će u toku savetovanja pre testiranja, biti upoznat kako se radi testiranje na HIV i druge PPI, šta znači rezultat testa. Klijent će sam odlučiti da li želi da se testira.

Klijent će dobiti rezultat testa takođe u savetovalištu (savetovanje posle testiranja). Rezultat testa mogu znati samo klijent i savetnik.

Rezultat testa, pozitivan ili negativan, saopštava se lično klijentu (ne telefonom, ne poštom, ne njegovom doktoru ili drugoj osobi).

Klijent će prethodno reći savetniku da li će po rezultat doći sam ili u pratnji druge osobe.

Za dolazak u savetovalište, odnosno za testiranje na HIV i druge PPI, nije potreban uput lekara, nije potrebna zdravstvena knjižica, nije potrebno zakazivanje, a savetovanje i testiranje je potpuno BESPLATNO, i po želji klijenti mogu biti i potpuno ANONIMNI.

Ko treba da poseti savetovalište i da se testira na HIV i druge PPI?

HIV-om i drugim PPI se mogla inficirati svaka osoba koja je bilo kada imala nezaštićen seksualni odnos (oralni, vaginalni, analni) ili je koristila drogu. Posebne oblike rizičnog ponašanja predstavljaju: seksualni odnos pod dejstvom alkohola i droge, analni seksualni odnos, intravenska upotreba droge, seksualni odnos sa osobom koja koristi droge, često menja partnere ili ima seksualne odnose sa osobom koja često menja partnere, kao i osobe koje imaju neku drugu seksualno prenosivu bolest (hlamidija, sifilis, gonoreja, hepatitis B, hepatitis C).

 

Zašto treba posetiti savetovalište i testirati se na HIV i druge PPI?

Testiranje nije prevencija. Rezultat testa na HIV i druge PPI može biti njen podsticaj.

Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.

Pozitivan test može biti početak aktivne brige za zdravlje i da se ostane što duže bez simptoma redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom.

Rana dijagnoza HIV infekcije je preduslov za efikasan tretman HIV inficiranih osoba visokoaktivno antiretrovirusnom terapijom (HAART) čime se značajno produžava životni vek inficiranih, omogućava nesmetana svakodnevna aktivnost i očuva kvalitet života.

Negativan test može biti podstrek da se bezbednim ponašanjem ostane negativan do kraja života.

Pozitivan test može biti početak aktivne brige da se ostane bez simptoma dug vremenski period, redovnom lekarskom kontrolom, uzimanjem lekova i urednim životom.

Od izuzetnog je značaja da žene koje planiraju trudnoću ili su već u drugom stanju što ranije urade test na HIV, kako bi se na vreme moglo razmišljati o sprečavanju prenošenja infekcije sa majke na dete.

Podjednako je značajno i da trudnice urade analizu krvi na hepatitis B, kako bi se u slučaju pozitivnog rezultata, mogle sprovesti adekvatne mere imunizacije njihovog novorođenčeta.

Na kraju želimo da istaknemo da je naše savetovališta mesto gde ćete naići na podršku i razumevanje. Mi uvažavamo pravo svakog pojedinca na različitost i sopstveni izbor.


Centar za promociju zdravlja

Načelnik Centra - Doc. dr med. Snežana Ukropina

+381 (0) 4897-887

promocijazdravlja@izjzv.org.rs, snezana.ukropina@izjzv.org.rs

 

ORGANIZACIJA CENTRA

U Centru je zaposleno 3 lekara (2 lekara specijaliste socijalne medicine magistri medicinskih nauka, 1 lekar na specijalizaciji, master), 2 više medicinske sestre i 1 tehnička sekretarica.

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za zdravstveno vaspitanje i zdravlje zajednice

 • učestvuje u planiranju, sprovođenju i praćenju sprovođenja programskog zdravstveno- vaspitnog rada u zdravstvenim ustanovama zdravstvene zaštite;

 • pruža stručno-metodološku podršku, obezbeđuje stručni, edukativni materijal, zdravstveno vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i druge;

 • učestvuje u edukaciji edukatora za primenu savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja, posebno vulnerabilnih grupa;

 • unapređuje zdravstvenu kulturu kroz kontinuirani rad sa medijima;

 • izučava najznačajnije socijalno-ekonomske faktore koji utiču na zdravlje i zdravstvenu kulturu stanovništva, edukativne potrebe, nivo zdravstvene svesti i zdravstvenog potencijala pojedinaca, grupa i zajednica;

 • učestvuje u organizaciji zajednice za prihvatanje zdravog stila života sa aktivacijom, koordinacijom i usmeravanjem njenih segmenata i faktora uključujući zdravstveno promotivne kampanje;

 • usmerava društvenu podršku pozitivnih mera i multisektorskog socio-ekološkog pristupa zdravlju, učestvuje u mobilizaciji zajednice i razvijanju partnerstva za zdravlje;

 • utiče na razvoj sistema komunikacija i sprovođenja globalnih doktrinarnih i lokalnih modifikovanih programa unapređenja zdravlja;

 • unapređuje zdravstvenu kulturu kroz kontinuirani rad sa medijima.

2. Odsek za pravilnu ishranu i promociju zdravih stilova života

 • sprovodi populaciono i individualno obrazovanje o pravilnoj ishrani;

 • sprovodi populaciono i individualno rano otkrivanje bolesti usled nepravilne ishrane;

 • sprovodi medicinsku nutritivnu prevenciju i medicinsku nutritivnu terapiju na populacionom i na individualnom nivou;

 • pruža usluge medicinske nutritivne terapije svim zainteresovanim pravnim licima;

 • pruža usluge biohemijske dijagnostike svih potrebnih biohemijskih činilaca koji uslovljavaju nastanak bolesti usled nepravilne ishrane;

 • izrađuje dnevne, nedeljne i mesečne planove ishrane (jelovnike) za sve populacione grupe u različitim oblicima javne ishrane;

 • pruža stručno-metodološku podršku obezbeđuje stručni, edukativni materijal zdravstveno-vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i dr.

 • učestvuje u edukaciji edukatora za primenu savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja i ekološke svesti posebno vulnerabilnih grupa

 • unapređuje zdravstvenu i ekološku kulturu kroz kontinuirani rad sa medijima

 • učestvuje u organizaciji zajednice za prihvatanje zdravog stila života i ekološki odgovornog ponašanjas aktivacijom koordinacijom iusmeravanjem njenih segmenata i faktora uključujući zdravstveno promotivne kampanje

 • po potrebi, pruža stručnu pomoć Odseku za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane u Centru za higijenu i humanu ekologiju na taj način što daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti namirnica iz svih delova lanca ishrane: proizvodnje, prerade, skladištenja, prometa i trgovine, daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti uzoraka sa površina koje dolaze u kontakt sa hranom, daje stručno mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti predmeta opšte upotrebe iz proizvodnje, prometa i trgovine, a sprovodi i sanitarno-higijenski nadzor nad objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica i pruža stručnu pomoć svim subjektima pri uvođenju međunarodno priznatih i zahtevanih standarada kvaliteta u svim delovima lanca hrane: proizvodnji, preradi, skladištenju, prometu i trgovini.

 • Odsek za pravilnu ishranu i promociju zdravih stilova života radi u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodno priznatih organizacija u oblasti pravilne ishrane ljudi, a po potrebi sprovodi sanitarno-higijenski nadzor nad objektima za proizvodnju, skladištenje i promet namirnica, prema važećoj zakonskoj osnovi Republike Srbije, direktivama/regulativama Evropske unije i drugim međunarodno priznatim standardima.

3. Odsek za školsku higijenu

 • obavlja nadzor nad sanitarno-higijenkim uslovima u objektima predškolskog, školskog i srednješkolskog obrazovanja, domovima za smeštaj dece i adolescenata i drugih objekata;

 • obavlja nadzor nad sanitarno-higijenskim uslovima u vanškolskim objektima za smeštaj dece i adolescenata ( škole u prirodi i drugo)

 • kontinuirano prati stanje radne sredine u predškolskim i školskim ustanovama i uticaj utvrđenog stanja na rast, razvoj dece i adolescenta uzrasta 15 do 18 godina;

 • pravi predlog poboljšanja uslova u predškolskim, školskim srednješkolskim i vanškolskim objektima

 • izučava povezanost činilaca životne sredine od značaja za zdravlje u naseljenoj sredini, kao i povezanost činilaca životne sredine

 • utvrđuje se stanje ishranjenosti dece i adolescenata;

 • aktivno učestvuje u vaspitanju za zdravlje i promociji zdravlja

 • pruža stručno-metodološku podršku obezbeđuje stručni, edukativni materijal zdravstveno-vaspitna sredstva za zdravstvene ustanove, predškolske i školske ustanove, udruženja građana, nevladine organizacije i dr.

 • učestvuje u edukaciji edukatora za primenu savremenih metoda zdravstvenog vaspitanja za razvoj znanja i veština unapređenja zdravlja i ekološke svesti posebno vulnerabilnih grupa

 • unapređuje zdravstvenu i ekološku kulturu kroz kontinuirani rad sa medijima

 • učestvuje u organizaciji zajednice za prihvatanje zdravog stila života i ekološki odgovornog ponašanjas aktivacijom koordinacijom i usmeravanjem njenih segmenata i faktora uključujući zdravstveno promotivne kampanje


Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite

Načelnik centra – Prof. Dr. Vesna Mijatović Jovanović

+381 (0) 4897-887

planiranje.zz@izjzv.org.rs

 

Osnovna delatnost Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite je da prati zdravstveno stanje stanovništva Vojvodine, Južnobačkog okruga kao i opština, kao i da prati i proučava zdravstvene rizike u zajednici i zdravlje osetljivih kategorija stanovništva. Strateški je usmeren na organizaciju i zdravstveni menadžment, sa posebnim naglaskom na planiranje, praćenje i evaluaciju postignutih rezultata. Centar unapređuje i podržava inovativna istraživanja, edukaciju, razvoj ljudskih resursa i javnozdravstvene programe.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za bolničku zdravstvenu zaštitu:

 • prati i analizira mrežu zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost, organizaciju, rad i korišćenje ustanova, bolničke zdravstvene zaštite (sekundarni i tercijarni nivo) i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite;

 • kontroliše planiranje kadrova u zdravstvenim ustanovama i izrađuje analize i stručna mišljenja (ispunjenost normativa, opravdanost prijema novih radnika i stručna usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - specijalizacije i uže specijalizacije), evaluira rad i opterećenost zdravstvenih radnika; daje procenu obezbeđenosti stanovništva zdravstvenim kadrom;

 • pruža stručno-metodološku pomoć ustanovama bolničke zdravstvene zaštite (sekundarni i tercijarni nivo) i zdravstvenim ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite u izradi planova rada i izveštaja o radu;

 • daje mišljenja na planove rada i izvršenja planova rada za ustanove bolničke zdravstvene zaštite (sekundarni i tercijarni nivo) i zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite;

 • sačinjava godišnji Plan zdravstvene zašte iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za stanovništvo Južnobačkog okruga;

 • prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva Novog Sada, Južnobačkog okruga i Vojvodine;

 • sprovodi i analizira posebna istraživanja o zdravlju i faktorima koji utiču na zdravlje stanovništva i posebno osetljivih kategorija;

 • koordinira rad i pruža stručno-metodološku pomoć ostalim zavodima za javno zdravlje na teritoriji AP Vojvodine u planiranju i organizaciji zdravstvene zaštite;

 • prati i proučava pokazatelje kvaliteta zdravstvene zaštite i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama u primeni metodoloških uputstava za praćenje kvaliteta;

 • organizuje, prati i analizira sprovođenje istraživanja o zadovoljstvu korisnika pruženom zdravstvenom zaštitom u zdravstvenim ustanovama Južnobačkog okruga;

 • organizuje, prati i analizira sprovođenje istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Južnobačkog okruga;

 • učestvuje u sprovođenju redovne provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

2. Odsek za primarnu zdravstvenu zaštitu

 • prati i analizira mrežu zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost, organizaciju, rad i korišćenje ustanova primarne zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite;

 • kontroliše planiranje kadrova u zdravstvenim ustanovama i izrađuje analize i stručna mišljenja (ispunjenost normativa, opravdanost prijema novih radnika i stručna usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - specijalizacije i uže specijalizacije), evaluira rad i opterećenost zdravstvenih radnika; daje procenu obezbeđenosti stanovništva zdravstvenim kadrom;

 • pruža stručno-metodološku pomoć ustanovama primarne zdravstvene zaštite i zdravstvenim ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite u izradi planova rada i izveštaja o radu;

 • daje mišljenja na planove rada i izvršenja planova rada za ustanove primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite;

 • sačinjava godišnji Plan zdravstvene zašte iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za stanovništvo Južnobačkog okruga;

 • prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva Novog Sada, Južnobačkog okruga i Vojvodine;

 • sprovodi i analizira posebna istraživanja o zdravlju i faktorima koji utiču na zdravlje stanovništva i posebno osetljivih kategorija;

 • koordinira rad i pruža stručno-metodološku pomoć ostalim zavodima za javno zdravlje na teritoriji AP Vojvodine u planiranju i organizaciji zdravstvene zaštite;

 • prati i proučava pokazatelje kvaliteta zdravstvene zaštite i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama u primeni metodoloških uputstava za praćenje kvaliteta;

 • organizuje, prati i analizira sprovođenje istraživanja o zadovoljstvu korisnika pruženom zdravstvenom zaštitom u zdravstvenim ustanovama Južnobačkog okruga;

 • organizuje, prati i analizira sprovođenje istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Južnobačkog okruga;

 • učestvuje u sprovođenju redovne provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova, privatne prakse, zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

3. Odsek za poslove kvaliteta:

 • obavlja poslove kojima se obezbeđuje održavanje integrisanog sistema menaxmenta kvalitetom i životnom sredinom

 • organizuje i sprovodi istraživanje zadovoljstva zaposlenih u Institutu i analizira dobijene rezultate

 • organizuje i sprovodi istraživanje zadovoljstva korisnika usluga Instituta i analizira dobijene rezultate

 • učestvuje u analizi pokazatelja kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Južnobačkog okruga i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama u primeni metodoloških uputstava za praćenje kvaliteta

 • pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovana Južnobačkog upravnog okruga u organizaciji istraživanja zadovoljstva korisnika pruženom zdravstvenom zaštitom i unosu podataka u Servis javnog zdravlja i učestvuje u obradi i analizi dobijenih rezultata

 • pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovana Južnobačkog upravnog okruga u organizaciji istraživanja zadovoljstva zaposlenih i unosu podataka u Servis javnog zdravlja i učestvuje u obradi i analizi dobijenih rezultata

 • učestvuje u pripremi programa kontinuirane edukacije za akreditaciju i realizaciji programa kontinuirane edukacije i internih obuka i priprema izveštaje o održanim edukacijama

 • vodi evidenciju o realizovanom stručnom usavršavanju i osposobljavanju zaposlenih u Institutu


Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik Centra - dr sc. med. Miodrag Arsić

+381 (0) 4897-864

biostatistika@izjzv.org.rs, miodrag.arsic@izjzv.org.rs

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu učestvuje u sistemu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju u oblasti zdravstva i odgovoran je za sprovođenje programa statističkih istraživanja na teritoriji Južnobačkog okruga.

Ove zadatke ostvaruje praćenjem podataka o vitalnim događajima u stanovništvu, rada svih nivoa zdravstvene zaštite, morbiditeta registrovanog u ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, evidencijom hroničnih nezaraznih oboljenja, koordinacijom u oblasti praćenja indikatora kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i ažuriranjem baza podataka o zdravstvenim resursima.

Rezultat rada Centra daje osnovu za planiranje i menadžment u zdravstvu, procenu efikasnosti i kvaliteta sistema zdravstvene zaštite. U pogledu zdravlja populacije, omogućuje se sagledavanje parametara zdravstvenog stanja stanovništva i identifikacija zdravstvenih rizika praćenjem incidence vodećih masovnih nezaraznih oboljenja, što je osnova za adekvatno planiranje programa njihove prevencije.

Centar je jedan od nosilaca programa razvoja jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema u Srbiji.

ORGANIZACIJA CENTRA

Organizacione jedinice Centra:

1. Odsek za medicinsku informatiku:

 • prati i primenjuje zakonske propise iz oblasti zdravstvene statistike i informatike;

 • ažurira resursne baze podataka, obrađuje podatke za Nacionalni zdravstveni račun i pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama u evidentiranju i prijavljivanju podataka;

 • prati i proučava savremena dostignuća i trendove u oblasti informatike i informacionih tehnologija;

 • pruža informatičku podršku u radu drugih organizacionih jedinica u Centru, obezbeđuje funkcionisanje informacionog sistema i bezbednost podataka;

 • po potrebi obavlja i druge poslove iz svoje oblasti.

2. Odsek za zdravstvenu statistiku:

 • prati i primenjuje zakonske propise iz oblasti zdravstvene statistike;

 • prikuplja i obrađuje podatke prema Programu statističkih istraživanja: o radu i utvrđenim oboljenjima i stanjima u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, o radu i licima lečenim u bolničkim zdravstvenim ustanovama i podatke o radu i utvrđenim oboljenjima i stanjima u privatnoj praksi;

 • pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama u vezi sa vođenjem medicinske dokumentacije, evidencijom podataka i izveštavanjem;

 • po potrebi obavlja i druge poslove iz svoje oblasti.

3. Odsek za biostatistiku u zdravstvu:

 • učestvuje u praćenju podataka iz oblasti biostatistike;

 • pruža stručno-metodološku pomoć zdravstvenim ustanovama u oblasti evidencije podataka;

 • po potrebi obavlja i druge poslove iz svoje oblasti.

 

Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

Načelnik Službe - Milan Racić, dipl. ekonomista

+381 (0)21/4897-828

milan.racic@izjzv.org.rs

ORGANIZACIJA SLUŽBE

Organizacione jedinice službe:

1. Odsek za pravne poslove:

Odsek obavlja pravne poslove u vezi sa delatnošću Instituta; prati zakonske i podzakonske akate u vezi sa delatnošću Instituta; pružanja stručnu pomoć organima, drugim telima i organizacionim jedinicama u Institutu u oblasti pravnih poslova i normativne delatnosti; obavlja pravne poslove u vezi sa radom Upravnog i Nadzornog odbora i drugih organa Instituta; poslovi u vezi sa radom i radnim odnosima; obavlja poslove prijemne kancelarije i ekspedicije pošte, kurirske i arhivske poslove.

2. Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove:

 • plan i analiza poslovanja;

 • pribavljanje finansijskih sredstava za izvršavanje programa rada Instituta;

 • nabavke potrebnih sredstava za rad Instituta;

 • prijema, skladištenja i izdavanja sanitetskog i potrošnog materijala;

 • obračun i isplatu zarada i drugih primanja zaposlenih;

 • fakturisanje izvršenih usluga;

 • naplata potraživanja;

 • blagajnički poslovi.

 • poslovi vođenja poslovnih knjiga i drugih evidencija sa dokumentacijom na osnovu koje se evidentira i iskazuje stanje i kretanje sredstava i izvora sredstava, potraživanja i obaveza i utvrđivanje i raspoređivanje poslovnih rezultat

3. Odsek za poslove nabavki i komercijale:

U ovom Odseku obavljaju se svi poslovi u vezi planiranja, izvršenja i kontrole postupka nabavke kao i poslovi permanentnog tržišnog istraživanja, odnosno prikupljanja relevantnih informacija sa tržišta u cilju povećanja broja korisnika usluga, kao i analiziranja cena usluga i praćenja elemente koji čine cenu.


Služba za tehničke i druge slične poslove

Načelnik Službe - Zoran Topalov, dipl. ing

+381 (0) 4897-862

tehnicka@izjzv.org.rs, zoran.topalov@izjzv.org.rs

ORGANIZACIJA SLŽBE

Organizacione jedinice službe:

1. Odsek za sistem administraciju i informacione tehnologije:

 • obavlja poslove vezane za sistem administraciju informacionog sistema Instituta;

 • poslove praćenja razvoja informatike u svim delatnostima Instituta, izrada softverskih rešenja vezana za poslove centra i službi Instituta, podsticanje i pomoć u razvoju informacionih tehnologija u svim centrima i službama Instituta;

 • obezbeđenje sistemske administracije postojećeg softvera i unapređenje hardverskih i softverskih rešenja potrebnih za nesmetano odvijanje radnih procesa u centrima i službama Instituta;

2. Odsek za poslove zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i tehničke poslove:

 • obavlja poslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

 • obavlja poslove u oblasti protivpožarne zaštite;

 • obavlja poslove zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama

 • obavlja poslove odbrane;

 • poslove održavanja uređaja, opreme, instalacija i voznog parka (vodoinstalaterski, elektroinstalaterski i mašinbravarski, automehaničarski);

 • poslove centralnog grejanja;

 • poslove davanja informacija korisnicima usluga i opsluživanja telefonske centrale;

 • obezbeđenja zgrade i dobara Instituta;

 • održavanja higijene u zgradi i krugu Instituta;

 • vožnja službenih putničkih vozila u javnom saobraćaju za potrebe delatnosti Instituta;

 • poslovi kafe kuhinje i fotokopira;

Jedinica za internu reviziju

pomaže u postizanju ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:

1. Odsek za pravne poslove:

 1. identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodilaca svih nivoa ;

 2. usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;

 3. pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;

 4. efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;

 5. zaštitu sredstava i podataka (informacija);

 6. izvršenje zadataka i postizanje ciljeva.

RADNIM DANOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00

ZA LICA KOJA SE PRIPREMAJU ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU
U cilju izbegavanja kontakta sa drugim pacijentima preporučeno vreme za predaju uzoraka za virusološke i bakteriološke analize, kao i za preuzimanje rezultata je od
12.00-19.00 časova radnim danima, a subotom od 11.00-12.00 časova.

Na lični zahtev (iskazan prilikom predaje materijala) rezultate možete dobiti i putem pošte ili elektronske pošte.


CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 19:00
Izdavanje rezultata: 11:00 - 19:00
Pauza: 10:00 – 10:30 i 16:30 - 17:00
SANITARNI PREGLEDI
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
Savetovalište za ishranu
Prijem materijala u biohemijskoj laboratoriji: 7:00 - 9:00
Rad sa pacijentima u Savetovalištu, radnim danom: 7:00 - 14.00
email: savetovaliste@izjzv.org.rs

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Prijem materijala: 6:30 - 18:30
Izdavanje rezultata: 6:30 - 19:00

SUBOTOM

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00

CENTAR ZA VIRUSOLOGIJU
Prijem materijala: 7:00 – 11:00
Izdavanje rezultata: 7:00 – 11:00
Pauza: 9:45 - 10:00
ČIME SE MI BAVIMO