Analize vode

 • Utvrđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće

 • Utvrđivanje bezbednosti vode bazena

 • Utvrđivanje zdravstvene bezbednosti voda iz medicinskih aparata

 • Kontrolu zdravstvene bezbednosti vode za piće iz aparata

 • Kontrolu zdravstvene bezbednosti prirodne mineralne vode

 • Kontrolu zdravstvene bezbednosti stone vode i izvorske vode

 • Utvrđivanje kvaliteta i davanje stručnog mišljena o kvalitetu otpadne vode različitog porekla

 

Centar za higijenu i humanu ekologiju osposobljen je prema zahtevima norme SRPC ISO/IEC 17025: 2000 za ispitivanja:

 1. vode za piće,
 2. podzemne,
 3. površinske i
 4. otpadne vode.

Centar za higijenu i humanu ekologiju pruža usluge uzorkovanja i analize vode za potrebe dobijanja upotrebne dozvole za:

 • novosagrađene i adaptirane objekte
 • ugostiteljske objekte
 • poslovne prostore
 • trgovačke objekte
 • prehrambene objekte kao i
 • analize vode iz individualnih objekata stanovništva (bunari, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje, itd. )

usluge određivanja vrsta voda - prema Uredbi o klasifikaciji voda, koje odgovaraju uslovima kvaliteta voda u smislu njihove opšte ekološke funkcije, kao i uslovima korišćenja voda za određene namene, a što se odnosi na sve površinske vode (vodotoci, prirodna jezera, akumulacije) i podzemne vode

Odeljenje za humanu ekologiju i Odeljenje laboratorijskih službi u dogovoru sa strankom mogu da analiziraju vode na sve navedene pokazatelje, u zavisnosti od namene analize i vode.

SENZORSKA I FIZIČKO-HEMIJSKA ISPITIVANJA

 • Temperatura
 • Boja
 • Miris
 • Ukus
 • Vidljive materije
 • Žareni ostatak
 • Gubitak žarenjem
 • Suspendovane materije
 • Taložive materije
 • Mutnoća
 • pH
 • Utrošak KMnO4
 • Isparni ostatak
 • Isparni ostatak žareni
 • Amonijak
 • Elektroprovodljivost
 • Rezidualni hlor
 • Hloridi
 • Nitriti
 • Nitrati
 • Anjonski deterxenti
 • Fenoli
 • Fluoridi
 • Sulfati
 • Sulfidi
 • Rastvoreni kiseonik
 • Zasićenost kiseonikom
 • Ortofosfati (kao fosfor)
 • p alkalitet
 • m alkalitet
 • Aciditet
 • Ukupna tvrdoća
 • Stalna tvrdoća
 • Karbonatna tvrdoća
 • Bikarbonati
 • Cijanidi
 • Vodonik-sulfid
 • Ugljen-dioksid
 • Karbonati
 • HPK (dihromatni)
 • HPK (iz utroška KMnO4)
 • BPK 5
 • Ukupni fosfor
 • Ukupni azot
 • SiO2
 • Masti i ulja
 • Mineralna ulja

LAKO ISPARLJIVI UGLJOVODONICI

 • Hloroform
 • Bromdihlormetan
 • Dibromhlormetan
 • Bromoform
 • Benzen
 • Etilbenzen
 • Toluen
 • o, m, p ksilen
 • PESTICIDI
 • HCH
 • HCB
 • Lindan
 • Heptahlor
 • heptahlorepoksid
 • Aldrin
 • Dieldrin
 • Endrin
 • DDT i derivati
 • PCB


METALI I METALOIDI

 • Natrijum
 • Kalijum
 • Kalcijum
 • Magnezijum
 • Hrom ukupni
 • Hrom trovalentni
 • Hrom šestovalentni
 • Bakar
 • Cink
 • Nikl
 • Gvožđe
 • Olovo
 • Kadmijum
 • Mangan
 • Stroncijum
 • Kobalt
 • Arsen
 • Selen
 • Aluminijum
 • Barijum
 • Molibden
 • Antimon
 • Kalaj
 • Živa

POLICIKLICNI AROMATIČNI UGLJOVODONICI

 • fluoranten
 • benzo (b) fluoranten
 • benzo (k) fluoranten
 • benzo (a) piren
 • dibenz (a, h) antracen
 • benz (g, h, i) perilen
 • indeno (1, 2, 3-cd) piren
 • TRIAZINI
 • atrazin
 • simazin
 • prometrin
 • GC-MS
 • Analiza u „scan“ modu

BAKTERIOLOŠKA ANALIZA

 • Ukupan broj koliformnih bakterija u 100ml MPN metodom
 • Ukupan broj koliformnih bakterija u 100ml Membran Filter metodom
 • Fekalne koliformne bakterije
 • Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija u 1ml
 • Streptokoke fekalnog porekla u 100ml
 • Proteus vrste u 100ml
 • Sulfitoredukujuće klostridije u 100ml
 • Pseudomonas aeruginosa

PARAZITOLOŠKA ANALIZA

 • Crevne protozoe, crevni helminti i njihovi razvojni oblici

BIOLOŠKA ANALIZA

 • Alge, zooplankton i drugi organizmi

  

Svi potencijalni korisnici naših usluga za ispitivanje treba da dostave:

 • zahtev za uzorkovanje i analizu s nazivom i sedištem firme, matičnim brojem i žiro računom PIB

 • specifikaciju proizvođača ili "Safety data sheet" (za namirnice/predmete opšte upotrebe)


Sve dodatne informacije o toku i finansijskim troškovima analize, koji zavise od vrste uzorka i vrste analiziranih parametara, mogu se dobiti na telefone:

021/4897-860; 4897-852 (Odeljenje laboratorijskih službi, Odeljenje zdravstvene bezbednosti namirnica);
021/4897-823 (Odeljenje za humanu ekologiju)
021/4897-863 (Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju)

Zahtev možete poslati na adrese higijena@izjzv.org.rs, ili na Institut za javno zdravlje Vojvodine, Futoška 121, 21000 Novi Sad (za Centar za higijenu i humanu ekologiju) Naša ustanova sklapa ugovore sa svim poslovnim subjektima koji su zainteresovani za stalnu kontrolu

Usluge/Analize vode

Pretraga