Sistem kvaliteta


Polazeći od činjenice da je kvalitet najznačajniji strateški faktor uspeha jedne organizacije Institut za javno zdravlje Vojvodine je uspostavio, dokumentovao, primenjuje i održava sistem upravljanja kvalitetom, saglasno zahtevima međunarodnog standarda “ISO 9001“.

Kako je kvalitet usluga Instituta u direktnoj je vezi sa kvalitetom laboratorijskih ispitivanja, rad laboratorija je usaglašen sa zahtevima standarda “ISO/IEC 17025“.

Pored toga, Institut je maksimalno posvećen i očuvanju prirode što je dokazao time što je sertifikovao Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, saglasno zahtevima standarda “ISO 14001“. Primenom i daljim unapređenjem ovog sistema Institut smanuje na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada i sprečava zagađenje životne sredine, podstičući i druge da uvedu i primene principe zaštite životne sredine.

Svoju opredeljenost ka razvoju i unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Institut demonstrira doslednim sprovođenjem Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kao i realizacijom ciljeva definisanih u okviru ove Politike.


POLITIKA KVALITETA I ŽIVOTNE SREDINE

Institut za javno zdravlje Vojvodine je vodeća zdravstvena ustanova u oblasti javnog zdravlja u AP Vojvodini.

Osnovni zadaci Instituta su praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništa i determinanti zdravlja i predlaganje mera populacionog karaktera za rešavanje zdravstvenih problema, očuvanje i unapređenje zdravlja. U ostvarivanju delatnosti Instituta akcenat se stavlja na:

  • stalno unapređenje kvaliteta rada i nadzor nad svim procesima rada;
  • preispitivanje efektivnosti i efikasnosti rada i prilagođavanje organizacije aktuelnim potrebama, uz usvajanje novih, savremenih metoda rada i ulaganje u infrastrukturu i opremu,
  • izbor kvalitetnih materijala za rad i kreiranje prijatnog ambijenta za zaposlene i korisnike usluga.

 

Svi zaposleni, čije znanje i iskustvo predstavlja značajan potencijal za edukaciju i naučno-istraživački rad, prihvataju unapređenje i razvijanje kulture kvaliteta kao deo svog svakodnevnog rada.

Delatnost Instituta obavlja se u skladu sa principima očuvanja životne sredine i održivog razvoja, a izučavanje činilaca životne sredine i njihovog uticaja na zdravlje stanovništva jedan je od osnovnih zadataka Instituta.

Svi zaposleni u Institutu ponašaju se u skladu sa Politikom kvaliteta i životne sredine, jer je odgovornost prema životnoj sredini jedan od osnovnih prioriteta Instituta.

Saglasno tome Institut će:

  • smanjiti na najmanji mogući nivo sve štetnosti koje nastaju u procesu rada;
  • sprečiti zagađenje životne sredine u skladu sa zakonskim propisima i preporukama za očuvanje zdrave životne sredine;
  • stalno obučavati sve učesnike u procesu rada u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine, kao i korisnike svojih usluga o principima očuvanja životne sredine;
  • definisati i implementirati svoje regulative u slučajevima kada smatra da postojeće zakonske regulative nisu na nivou koje je sebi postavio Institut u oblasti očuvanja životne sredine;
  • podsticati i druge da uvode i primene principe menadžmenta životnom sredinom.

 

Za sprovođenje Politike kvaliteta i životne sredine odgovoran je direktor Instituta.

Sprovođenjem Politike kvaliteta i životne sredine doprineće da se Institut razvija u modernu, evropsku instituciju, priznatu po svojim stručnim dostignućima u oblasti javnog zdravlja.

                 U Novom Sadu        

DIREKTOR INSTITUTA

                    4.08.2017.

Prof. dr Vladimir Petrović

 POLITIKA I CILJEVI SISTEMA MENADŽMENTA LABORATORIJA

Laboratorije instituta obavljaju hemijska, fizička, akustička, senzorska i mikrobiološka ispitivanja, kao i uzorkovanje vode i vazduha i druge poslove koji nisu u obimu akreditacije.

Trajno opredeljenje Laboratorija je pružanje kvalitetne usluge korisnicima u vidu pravovremenog izdavanja tačnih i pouzdanih Izveštaja o ispitivanju i uzorkovanju. Dobra organizacija, obučeni stručnjaci, kvalitetna savremena i etalonirana oprema su garancija zadovoljenja zahteva korisnika na opisan način.

Prema svojim korisnicima Laboratorije razvijaju poslovno-partnerske odnose.

Stručni rad se stalno unapređuje kroz obuku zaposlenih, inoviranje opreme za ispitivanje, bolju organizaciju i primenu novih, savremenih metoda.

Sva ispitivanja se obavljaju prema poznatim i priznatim metodama kako je to definisno propisanom dokumentacijom.

Odsek laboratorijskih službi, Odsek za humanu ekologiju, Odsek za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane,Odsek za sanitarnu bakteriologiju i Odsek za pripremu hranljivih podloga, za sterilizaciju i upravljanje medicinskim otpadom kao orgnizacioni delovi Instituta za javno zdravlje Vojvodine ostvaruju ispitivanja nezavisno i samostalno. Za kvalitet rada šefovi navedenih Odseka su odgovorni direktoru Instituta i načelniku Centra za higijenu i humanu ekologiju, čija je dužnost da obezbedi sve potrebne uslove za ostvarivanje kvalitetnih usluga.

Koordinator za akreditaciju laboratorija odgovoran je za funkcionisanje rada Laboratorija u oblastima koje se odnose na obim akreditovanja, saglasno zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, a dužan je da sa direktorom i nadležnim telima Instituta, preispituje donetu politiku i da je usklađuje sa nastalim promenama u okruženju.

Celokupno osoblje Laboratorija upoznato je sa ovom politikom sistema menadžmenta i odgovarajućom dokumentacijom, dužno je da ih primenjuje i sprovodi i da svojim radom doprinosi poboljšavanju kvaliteta rada.

Opšti ciljevi politike sistema menadžmenta Laboratorija su da:

 

Navedeni ciljevi se kontinuirano preispituju od strane rukovodstva Instituta.

 

Novi Sad, 31.03.2017.

Koordinator za akreditaciju laboratorija

Ljilja Torović

 

PRIJEM LABORATORIJA
Radnim danom 06.30 - 16.00
Pauza 10.15 - 10.30

Subotom 08.00 - 12.00

SANITARNI PREGLEDI
Radnim danom
prijem materijala 7.00 - 12.00
izdavanje knjižica 12.00 - 14.00
pauza 9.30 - 10.00

POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA


ČIME SE MI BAVIMO