Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 11-13.10.2019.

14.10.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 11.10.2019. Utvrđena vrednost za 12.10.2019. Utvrđena vrednost za 13.10.2019.
SO2 μg/m3 3.7 7.6 5.3
NOx μg/m3 45.6 66.5 65.5
NO μg/m3 11.7 12.9 8.0 
NO2 μg/m3 27.6 46.8  53.3 
CO mg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 7.7  7.5  7.4 
m i p-ksilen μg/m3 0.8 0.9  1.0 
Toluen mg/m3 0.0026 0.0033  0.0033 
Etilbenzen μg/m3 7.3  7.9  8.3 
Benzen μg/m3 0.6  0.7  0.8 
O3 μg/m3 52.6  52.4  68.3 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju