Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za za period 14. - 16.06.2019.

17.06.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 
14.06.2019.
Utvrđena vrednost za 
15.06.2019.
Utvrđena vrednost za 
16.06.2019.
SO2 μg/m3 4.7 5 5.1
NOx μg/m3 22.6 19.8 10.6
NO μg/m3 2.7 2.4 1.6 
NO2 μg/m3 18.3 16.1  8.2 
CO mg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 10.2  10.6  10.6 
m i p-ksilen μg/m3 4.6  4.8  4.8 
Toluen mg/m3 0.0054  0.0056  0.0052 
Etilbenzen μg/m3 36.7  37.7  38.0 
Benzen μg/m3 0.9  0.9  0.8 
O3 μg/m3 89.5 97.6  84.0 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju