Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 19.01.2022.

20.01.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 19.01.2022.
SO2 μg/m3 2.2
NOx μg/m3 40.3
NO μg/m3 9.1
NO2 μg/m3 31.3
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 7.9
m i p-ksilen μg/m3 5.1
Toluen mg/m3 0.0079
Etilbenzen μg/m3 1.0
Benzen μg/m3 5.0
O3 μg/m3 49.0

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju