Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 16-18.04.2018.

19.04.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost. 

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 16.04.2018. Utvrđena vrednost za 17.04.2018. Utvrđena vrednost za 18.04.2018.
SO2 μg/m3 9.1 7.8  5.9 
NOx μg/m3 19.2 37.1 43.6
NO μg/m3 4.3 10.9 10.6
NO2 μg/m3 12.7 20.4 27.0 
CO mg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 <0.5 0.8  1.0 
m i p-ksilen μg/m3 - - -
Toluen mg/m3 0.0018 0.0042 0.0050 
Etilbenzen μg/m3 0.7 1.0  1.0 
Benzen μg/m3 0.7  1.2  1.3 
O3 μg/m3 73.4  59.5  62.8 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju