Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 18.01.2018.

19.01.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

  
Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 9.7
NOx μg/m3 40.9
NO μg/m3 12.1
NO2 μg/m3 22.4
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 3.4
m i p-ksilen μg/m3 11.7
Toluen mg/m3 0.0012
Etilbenzen μg/m3 2.1
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 52.7

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju