Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 22-23.06.2018.

24.06.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost. 

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 22.06.2018. Utvrđena vrednost za 23.06.2018.
SO2 μg/m3 <1.0 <1.0
NOx μg/m3 34.9 27.1
NO μg/m3 8.6  6.6
NO2 μg/m3 21.8 17
CO mg/m3 - -
O- ksilen μg/m3 0.5 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 - -
Toluen mg/m3 0.0020  0.0010 
Etilbenzen μg/m3 0.8 0.5 
Benzen μg/m3 <0.5 <0.5
O3 μg/m3 67.9  66.1 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju