Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za18.10.2018.

19.10.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost. 


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 13.0
NOx μg/m3 140.4
NO μg/m3 21.7
NO2 μg/m3 107.2
CO mg/m3 0.7 
O- ksilen μg/m3 0.7 
m i p-ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 0.0074
Etilbenzen μg/m3 0.6 
Benzen μg/m3 2.4 
O3 μg/m3 69.7

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju