Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 13.02.2019

14.02.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost. 


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 3.5
NOx μg/m3 23.9
NO μg/m3 4.4
NO2 μg/m3 17.2
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 0.5
Toluen mg/m3 <0.0005
Etilbenzen μg/m3 2.0 
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 61.9

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju