Kvalitet vazduha za 14.08.2018.

Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 14.08.2018.

15.08.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 -
NOx μg/m3 33.0
NO μg/m3 6.9
NO2 μg/m3 22.3
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 0.0027
Etilbenzen μg/m3 <0.5
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 -«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju