Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 17.01.2018.

18.01.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

 
Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 4.9
NOx μg/m3 42.9
NO μg/m3 12.4
NO2 μg/m3 23.8
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 4.5
m i p-ksilen μg/m3 15.2
Toluen mg/m3 0.0018
Etilbenzen μg/m3 2.8
Benzen μg/m3 0.5
O3 μg/m3 45.2

 

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju