Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 16.04.2019.

17.04.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 11.9
NOx μg/m3 46.7
NO μg/m3 8.5
NO2 μg/m3 33.8
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 0.8 
m i p-ksilen μg/m3 2.1
Toluen mg/m3 0.0005
Etilbenzen μg/m3 0.8 
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 95.9


«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju