Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 12.02.2019.

13.02.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 5.1
NOx μg/m3 12.9
NO μg/m3 2.2
NO2 μg/m3 9.5
CO mg/m3 <0.5
O- ksilen μg/m3 0.5 
m i p-ksilen μg/m3 1.6
Toluen mg/m3 <0.0005
Etilbenzen μg/m3 0.5 
Benzen μg/m3 <0.5
O3 μg/m3 67.6

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju