Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 19-21.10.2018.

22.10.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 
19.10.2018.
Utvrđena vrednost za 
20.10.2018.
Utvrđena vrednost za 
21.10.2018.
SO2 μg/m3 10.3 8.3 8.1
NOx μg/m3 98.7 82.8 37.8
NO μg/m3 13.2  10.1 3.9
NO2 μg/m3 78.2  67.4 31.7 
CO mg/m3 0.6 0.6 <0.5
O- ksilen μg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 - - -
Toluen mg/m3 0.0053  0.0033 0.0010 
Etilbenzen μg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
Benzen μg/m3 1.9 1.8 0.8
O3 μg/m3 51.9 33.1 40.3


«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju