Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 19.06.2018.

20.06.2018
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji AD Holding "Dnevnik", Bulevar oslobođenja 81, Novi Sad prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost
SO2 μg/m3 <1.0
NOx μg/m3 41.8
NO μg/m3 11.8
NO2 μg/m3 23.6
CO mg/m3 -
O- ksilen μg/m3 0.6
m i p-ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 0.0030
Etilbenzen μg/m3 1.0
Benzen μg/m3 0.5
O3 μg/m3 51.0

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju