Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 17.07.2024. godine

18.07.2024
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


   Jedinica mere Utvrđena vrednost za 17.07.2024.
SO2 μg/m3 16.0
NOx μg/m3 14.0
NO μg/m3 2.4
NO2 μg/m3 10.3
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 -
O- ksilen μg/m3 -
Toluen mg/m3 -
Etilbenzen μg/m3 -
Benzen μg/m3 -
O3 μg/m3 101.5

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju