Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 12.08.-14.08.2022.

15.08.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 12.08.2022. Utvrđena vrednost za 13.08.2022. Utvrđena vrednost za 14.08.2022.
SO2 μg/m3 4.7 4.9 5.5
NOx μg/m3 27.2 15.5 16.3
NO μg/m3 6.1 4.6 4.6
NO2 μg/m3 17.9 8.4 9.3
CO mg/m3 <0.5 <0.5 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 13.7 10.9 9.6
O- ksilen μg/m3 6.2 4.8 4.0
Toluen mg/m3 0.0105 0.0097 0.0097
Etilbenzen μg/m3 2.4 1.7 1.5
Benzen μg/m3 1.6 1.6 1.6
O3 μg/m3 100.2 64.0 72.3

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju