Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 18-20.10.2019.

21.10.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 18.10.2019. Utvrđena vrednost za 19.10.2019. Utvrđena vrednost za 20.10.2019.
SO2 μg/m3 6.7 5.9 4.9
NOx μg/m3 60.4 95.0 64.4
NO μg/m3 9.0 17.6 7.9 
NO2 μg/m3 46.0 68.1  52.1 
CO mg/m3 0,6 <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 6.3  6.8  6.9 
m i p-ksilen μg/m3 0.9 1.0  1.0 
Toluen mg/m3 0.0028 0.0035  0.0030 
Etilbenzen μg/m3 7.3  8.2  8.1 
Benzen μg/m3 0.6  0.7  0.8 
O3 μg/m3 59.3 47.1  69.7 
 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju