NovostiPREPORUKE ZA VENTILACIJU ZATVORENOG PROSTORA ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

02.07.2020

PREPORUKE ZA VENTILACIJU ZATVORENOG PROSTORA

ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

 

Osnovne preporuke u zatvorenom prostoru su smanjenje broja ljudi u prostoru, obezbeđivanje fizičkog rastojanja između ljudi od minimalno 1m do optimalno 2m, redovno održavanje opšte higijene prostora, dezinfekcija prostora, redovno održavanje lične higijene ljudi, posebno pranje i dezinfekcija ruku i obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.

 

U pogledu ventilacije zatvorenog prostora, u objektima gde se koristi veštačka ventilacija, preporuke su sledeće:

- Za ventilaciju zatvorenog prostora preporučuje se primena ventilacionog sistema sa HEPA filterima, koji se moraju redovno održavati, čistiti i u skladu sa proizvođačkom specifikacijom zamenjivati;

- Sem sistema sa HEPA filterima, mogu se koristiti elektronski sistemi za prečišćavanje vazduha, čije održavanje i čišćenje se mora obezbediti, a u skladu sa proizvođačkom specifikacijom;

- Na specifičnim radnim mestima (laboratorije, specifični proizvodni procesi) mogu se dodatno koristiti UV lampe za  dezinfekciju prethodno očišćenog i hemijski dezinfikovanog prostora; 

- U objektima sa mehaničkom ventilacijom (radni pogoni, magacini, tržni centri, prodajni objekti i dr.), neophodno je produžiti vreme rada ventilacionog sistema, odnosno ventilacioni sistem treba da radi stalno. Dva sata nakon završetka radnih zadataka i u momentima kada u objektu nema procesa rada ili prodaje, ventilacioni sistem treba da radi sa smanjenim protokom, dok se dva sata pre i tokom radnog procesa u objektu obezbeđuje rad ventilacionog sistema na nominalnoj brzini. Nominalna brzina rada ventilacionog sistema kontroliše se praćenjem koncentracije ugljen dioksida, odnosno ista se podešava tako da koncentracija ugljen dioksida ne prelazi 400 mg/l vazduha;

- Mehaničkom ventilacijom treba da se obezbedi protok od minimalno 10 L/s po osobi do optimalnih 20-25 L/s po osobi, koji se obezbeđuje minimalno sa dve, odnosno optimalno sa 4-5 razmena/s/m2 ;

- Ukoliko uz veštačku ventilaciju postoje uslovi i prirodne ventilacije, preporuka je da se periodično (na 15 minuta ili sat vremena) otvore prozori i/ili vrata radnog prostora u trajanju od nekoliko minuta i na taj način obezbedi dodatna razmena vazduha. Dugotrajnija držanja otvorenih prozora i/ili vrata radi povećanja stepena prirodne ventilacije uz istovremenu uključenu i mehaničku ventilaciju se ne preporučuje zbog povećanja vlage u zatvorenom prostoru koja dalje pogoduje razmnožavanju mikroorganizama;

- Relativnu vlažnost vazduha zatvorenog prostora treba držati na nivou 25-30%;

- Optimalna temperatura vazduha zatvorenog prostora tokom letnjeg perioda treba da je za 5°C niža u odnosu na spoljnu temperaturu vazduha ili prilagođena uslovima proizvodnih procesa; odnosno leti bi trebalo da se kreće u rasponu 24-29°C, a zimi 20-24°C;

- Recirkuklacija vazduha u zatvorenom prostoru je zabranjena! Sistemi za mehaničku ventilaciju treba da uvlače vazduh samo iz spoljne sredine, ne sme se koristiti recirkulišući vazduh;

 

Posebna pažnja je usmerena na ventilaciju toaleta:

- Ukoliko se toaleti ventiliraju primenom mehaničke ventilacije, tada ista mora biti odvojena od sistema mehaničke ventilacije radnog prostora, mora biti stalna (24 sata), treba je podesiti tako da se obezbediti pod-pritisak, odnosno vazdušni pritisak u toaletima treba da je niži od vazdušnog pritiska u okolini, kako bi se sprečilo širenje mikroorganizama vazduhom iz toaleta u spoljnu sredinu. Pri povlačenju vode u toaletima, poklopac WC šolje treba da je spušten, kako bi se sprečilo širenje kapljica vode u zatvorenom prostoru toaleta pri radu ventilacionog mehaničkog sistema.

- Ukoliko se toaleti ventiliraju i prirodnim i mehaničkim (veštačkim) putem, treba izbegavati otvaranje prozora, odnosno prozori se mogu otvoriti radi povećana stepena prirodne ventilacije samo ako su okrenuti ka otvorenom slobodnom prostoru. Otvaranje prozora u toaletima u uslovima kada postoji i radi veštačka ventilacija ne treba primenjivati zbog rizika širenja mikroorganizama.

- Ukoliko u toaletima ne postoji mogućnost primene veštačke ventilacije, prozori toaleta se otvaraju, ali samo oni koji su okrenuti ka slobodnom prostoru.  

 

U individualnim domaćinstvima za ventilaciju zatvorenog prostora preporučuje se prirodna i veštačka ventilacija. Prirodna ventilacija ima prednost u individualnim domaćinstvima, pri čemu se radi održavanja temperaturnog komfora preporučuje i povremena upotreba klima uređaja. Ukoliko se za veštačku ventilaciju koriste klima uređaji, preporuka je da isti moraju biti pre upotrebe servisirani i očišćeni, a tokom korišćenja redovno održavani (pranje vodom i deterdžentom svih dostupnih ulaznih i izlaznih površina). U individualnim domaćinstvima preporučuje se održavanje relativne vlažnosti na nivou 40-60% i optimalne temperature vazduha tokom letnjeg perioda u rasponu 24-29°C, odnosno razlika temperature vazduha spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora ne treba da je veća od 5°C. Recirkuklacija vazduha u zatvorenom prostoru je zabranjena!

 

U individualnim vozilima upotreba klima uređaja tokom letnjeg perioda je dozvoljena samo ukoliko su isti redovno održavani i servisirani, uz obavezno održavanje opšte higijene unutrašnjosti vozila. Razlika temperature unutrašnjeg prostora ne bi trebalo da bude veća od 5°C u odnosu na temperaturu spoljne sredine. Uključivanje opcije za recirkulaciju vazduha u vozilu je zabranjena! 

 

 

Navedene preporuke se ne odnose na ventilaciju zatvorenog prostora zdravstvenih ustanova.

 

Izvor:

  1. CDC. COVID-19 Employer Information for Office Buildings, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html
  2. https://www.ashrae.org/technical-resources/filtration-disinfection#mechanical
  3. REHVA. Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, EHVA. REHVA COVID-19 guidance document, April 3, 2020.

https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_ver2_20200403_1.pdf

4.WHO. Guidelines for Indoor Air Quality: Dampness and Mould. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK143947/

 

  

Federation of European Heating, Ventilation and
Air Conditioning Associations

 

,

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju